Συμμετοχή της ΕΕΤΤ στο συγχρηματοδοτούμενο έργο JAHARP2020 Triplet

0

Ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς του ραδιοεξοπλισμού στην ελληνική αγορά, η ΕΕΤΤ συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα με αντίστοιχους φορείς άλλων κρατών μελών της Ένωσης στο οποίο ανατέθηκε το έργο «Κοινές Δράσεις Εποπτείας Αγοράς για την Εναρμονισμένα Προϊόντα 2020» (Joint Market Surveillance Actions on Harmonised Products 2020, JAHARP2020). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2,1 εκατομμύρια Ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 90% από την Κοινότητα.

Στις 6 Ιουλίου 2021, ανακοινώθηκε επισήμως η έναρξη του ως άνω έργου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που οργανώθηκε από το Forum για την Ασφάλεια των Προϊόντων στην Ευρώπη (Product Safety Forum of Europe, PROSAFE) που είναι συντονιστής του κοινοπρακτικού σχήματος. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν συνολικά 29 Αρχές εποπτείας της αγοράς από 22 ευρωπαϊκές χώρες καθώς και η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (DG Grow) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι τρεις κύριοι στόχοι του έργου JAHARP2020 είναι (α) η απόσυρση των μη συμμορφούμενων και επικίνδυνων προϊόντων από την Κοινή Αγορά, (β) η υποστήριξη της εφαρμογής του νέου Κανονισμού Εποπτείας της Αγοράς (ΕΕ) 2019/1020 με την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και καλών πρακτικών και (γ) η ενίσχυση των ικανοτήτων και γνώσεων των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών με νέα εργαλεία, ανάπτυξη διατομεακών ικανοτήτων, εκπαίδευση και προώθηση κοινών πρακτικών σε θέματα εποπτείας οκτώ προϊοντικών κατηγοριών.

Το έργο JAHARP2020 απαρτίζεται από τρεις αυτόνομες Κοινές Πράξεις εποπτείας της αγοράς –JAHARP2020-1, JAHARP2020-2 και JAHARP2020-3- με χρονικό ορίζοντα 24 μηνών. Περιλαμβάνει οκτώ δράσεις που αφορούν στον έλεγχο συμμόρφωσης διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων και μία οριζόντια δράση που αφορά στην διαμόρφωση κοινής μεθοδολογίας για την εποπτεία της αγοράς. Το ειδικότερο αντικείμενο των επιμέρους δράσεων αποτυπώνεται στην ακόλουθη λίστα:

  1. Μαγειρικές εστίες αερίου και εστίες μαγειρέματος
  2. Θερμαντικές συσκευές αερίου
  3. Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης Ενέργειας (Specific Absorption Rate, SAR) σε συνδεδεμένες ασύρματες συσκευές
  4. Συσκευές συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT), σε συνεργασία με τελωνειακές αρχές
  5. Στεγνωτήρια συμπεριλαμβανομένων συνδεδεμένων συσκευών
  6. Μη επαναπληρούμενοι κύλινδροι ηλίου
  7. Φορτιστές USB
  8. Δεξαμενές / βαγόνια μεταφοράς αερίων κατηγορίας 2
  9. Ανάπτυξη εναρμονισμένης προσέγγισης για την αξιολόγηση των διοικητικών απαιτήσεων για προϊόντα που υπάγονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020

Σημειώνεται πως η ΕΕΤΤ συμμετέχει στις υπ’ αριθμό 3, 4 και 9 από τις παραπάνω δράσεις που σχετίζονται με την αρμοδιότητά της για την εποπτεία της αγοράς του ραδιοεξοπλισμού.

Share.

Comments are closed.