ΚτΠ: προκήρυξε το έργο Gov-ERP

0

Στην προκήρυξη του μεγάλου έργου για την ψηφιακή μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα, υπό την ονομασία «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού́ Συστήματος στην Κεντρική́ Διοίκηση και τη λοιπή́ Γενική́ Κυβέρνηση (Gov-ERP)» προϋπολογισμού 51,522 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης) προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Πρόκειται για τα ένα από τα πρώτα έργα Πληροφορικής, το οποίο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο χρόνος υλοποίησής του υπολογίζεται σε 48 μήνες και αντικείμενό του αποτελεί η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών μεταξύ άλλων για:

Τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής, με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης, την αναβάθμιση των εφαρμογών πληροφορικής που σχετίζονται με τις διαδικασίες δημοσιονομικής πολιτικής, με την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ), την υποστήριξη των αναγκών του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση (ΛΠΓΚ) τη συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων από το σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με σκοπό τη βελτίωση της πληροφόρησης για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας και την παρακολούθηση της ρευστότητας της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.

Τις τελευταίες μέρες η ΚτΠ έχει προκηρύξει ακόμα τρία μικρότερα έργα:

«Μετασχηματισμός διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 4,850 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους.

Αντικείμενό του είναι o μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση των διαδικασιών των παρεχόμενων Προξενικών Υπηρεσιών μέσω της λειτουργίας υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (virtual assistant), για πρόσβαση στην πληροφορία, ψηφιακή υποβολή εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της Γενικής Κυβέρνησης. Με απώτερο στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με εναλλακτικούς τρόπους διεκπεραίωσης αιτημάτων πέραν της φυσικής παρουσίας των πολιτών.

«Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ)» προϋπολογισμού 952,320 χιλ. (με ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» ο χρόνος υλοποίησής του υπολογίζεται σε 15 μήνες και πρόκειται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ).

«Επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων της διαδικτυακής πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)» προϋπολογισμού 491,784 χιλ. (με ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. Ο χρόνος υλοποίησής του υπολογίζεται σε 15 μήνες και αντικείμενο του η επέκταση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΠΔΠΧ προς τους πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και λοιπούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών της.

Share.

Comments are closed.