Έργο πληροφορικής 6,5 εκατ. προκήρυξε το Ελληνικό Κτηματολόγιο

0

Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αντικείμενο την Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών Εικονικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προκήρυξε το Ελληνικό Κτηματολόγιο (ο φορέας του Κτηματολογίου που τώρα εποπτεύεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται σε 5,304 εκατ. ευρώ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ, 6,576 εκατ. ευρώ) και η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 24η Μαΐου.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού των συστημάτων πληροφορικής του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Ειδικότερα, βάσει της διακήρυξης ο ανάδοχος, αφού προμηθεύσει και εγκαταστήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό πληροφορικής (Hardware) με το αναγκαίο λογισμικό (Software) θα παράσχει υπηρεσίες εικονικών Η/Υ Virtual Desktop Interface (VDI), καθώς και συναφείς υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης και εκπαίδευσης.

Η υποδομή και η παροχή της υπηρεσίας θα καλύπτει τις ανάγκες αρχικά 1.000 χρηστών και θα μπορεί να επεκτείνεται με την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης της αναθέτουσας αρχής, ώστε να καλύψει τις ανάγκες έως 1.500 συνολικά χρηστών.

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί και το δικαίωμα προαίρεσης να αναθέσει στον ανάδοχο την συντήρηση του συμβατικού εξοπλισμού και λογισμικού μετά τη λήξη της σύμβασης. Η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης θα γίνεται με μονομερείς αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που θα κοινοποιούνται στον ανάδοχο πριν τη λήξη της σύμβασης.

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική βασίζεται στη τεχνολογία Virtual Apps & Desktops. Διαμορφώνεται στα Data Center κεντρική υποδομή εξυπηρετητών μέσα στην οποία λειτουργούν τα session των χρηστών και το περιβάλλον εργασίας (εφαρμογές και υπηρεσίες). Η πρόσβαση στα κεντρικά συστήματα γίνεται μέσα από client που βρίσκεται εγκατεστημένος στα τοπικά τερματικά των γραφείων και δίνουν πρόσβαση στο χρήστη στο περιβάλλον του που λειτουργεί στους κεντρικούς εξυπηρετητές.

Share.

Comments are closed.