Νέος διαγωνισμός του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την απλούστευση των διαδικασιών στο Δημόσιο

0

Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαισίου για την παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13,142 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) προκήρυξε χθες το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και ως ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίστηκε η 25η Μαΐου.

Σκοπός της Συμφωνίας – Πλαίσιο (με έως 8 φορείς όπως ορίζεται) είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών επιστημονικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων από περιττές και παρωχημένες γραφειοκρατικές διατυπώσεις.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της συμφωνιών – πλαισίου αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για δυο Θεματικές Περιοχές:

Η πρώτη καλύπτει έργα τα οποία αντιστοιχούν στους τομείς πολιτικής που θέτει κατά προτεραιότητα η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και βάσει των οποίων υπογράφει Προγραμματικές Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς πολιτικής.

Η Θεματική Περιοχή 2 θα επικεντρωθεί στην ποσοτική αποτύπωση των υφιστάμενων ή απλουστευμένων διαδικασιών ώστε να συμβαδίζει με την πολιτική για το Παρατηρητήριο της Γραφειοκρατίας. Οι μετρήσεις διοικητικών βαρών θα γίνουν με συγκεκριμένη μεθοδολογία, κοινής ευρωπαϊκής αποδοχής, η οποία αποτελεί και το βασικό εργαλείο ποσοτικής αποτίμησης που χρησιμοποιεί η ελληνική δημόσια διοίκηση κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία (Impact Assessment).

Share.

Comments are closed.