Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τη συγκατάθεση των πελατών στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

0

Με χθεσινή του απόφαση, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΔΕΕ) κρίνει ότι η σύμβαση παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας που περιέχει ρήτρα, σύμφωνα με την οποία ο πελάτης συναίνεσε στην συλλογή και διατήρηση του δελτίου της ταυτότητάς του, δεν αποδεικνύει ότι αυτός έδωσε έγκυρα την συγκατάθεσή του όταν το αντίστοιχο τετραγωνίδιο σημειώθηκε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Το ίδιο ισχύει όταν ο καταναλωτής παραπλανείται ως προς τη δυνατότητα σύναψης της σύμβασης σε περίπτωση άρνησης επεξεργασίας των δεδομένων του ή όταν η ελεύθερη επιλογή να αντιταχθεί σε αυτήν τη συλλογή και διατήρηση επηρεάζεται από την απαίτηση ενός πρόσθετου εντύπου που εκφράζει αυτήν την άρνηση.

Η απόφαση αυτή του ΔΕΕ εκδόθηκε έπειτα από αίτημα αρμόδιας αρχής της Ρουμανίας (Tribunalul București) που ζήτησε από το Δικαστήριο να αποσαφηνίσει τους όρους υπό τους οποίους η συγκατάθεση των πελατών για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη και αυτό γιατί:

Στις 28 Μαρτίου 2018, η Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (Εθνική Αρχή Εποπτείας της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ρουμανία) επέβαλε πρόστιμο στην Orange România SA (πάροχος κινητής τηλεφωνίας) για την συλλογή και διατήρηση αντιγράφων των εγγράφων ταυτότητας των πελατών της χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Σύμφωνα με την ANSPDCP, την περίοδο από 1 έως 26 Μαρτίου 2018, η Orange România συνήψε συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που περιέχουν ρήτρα κατά την οποία οι πελάτες ενημερώθηκαν και εξέφρασαν τη συγκατάθεσή τους σχετικά με την συλλογή και την διατήρηση αντιγράφων των εγγράφων τους που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους. Η πραγματοποίηση αυτής της ενημέρωσης και η ύπαρξη της συγκατάθεσης των πελατών δηλώνεται με τη σημείωση σε ένα τετραγωνίδιο που υπάρχει στα έγγραφα των συμβάσεων. Το τετραγωνίδιο που σχετίζεται με αυτή τη ρήτρα σημειώθηκε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Share.

Comments are closed.