Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης

0

Ως ενιαίο νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή αρχές της επομένης εβδομάδας ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχουν τεθεί το προηγούμενο διάστημα από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε δημόσια διαβούλευση ως δύο διαφορετικά σχέδια νόμου.

Ο σκοπός του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η ολοκληρωμένη ρύθμιση των θεμάτων που άπτονται της ψηφιακής διακυβέρνησης και κυρίως εκείνων που σχετίζονται με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τους φορείς του δημόσιου τομέα για τις ανάγκες της λειτουργίας τους, καθώς και η υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και των συναλλαγών τους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

Θεσπίζονται η υποχρέωση της χρήσης ΤΠΕ από τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την υποστήριξή τους στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, καθώς και το δικαίωμα των τελευταίων να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα μέσα από ΤΠΕ.

Οι διατάξεις του που καθιερώνονται εφαρμόζονται: (α) ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων από τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ, (β) ως προς την επικοινωνία και συναλλαγή μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ, (γ) ως προς την επικοινωνία και συναλλαγή με χρήση ΤΠΕ μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, (δ) ως προς την πρόσβαση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε δημόσια έγγραφα και τη διάθεσή τους για περαιτέρω χρήση μέσω ΤΠΕ.

Επίσης με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται: α) η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (L 321), β) η θέσπιση εναρμονισμένου πλαισίου για τη ρύθμιση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων πτυχών του τερματικού εξοπλισμού και γ) ο καθορισμός εθνικών αρχών χρήσης του ραδιοφάσματος και των δορυφορικών τροχιών.

Στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ των φυσικών προσώπων σταδιακά εντός μιας διετίας. Το ρόλο του ΠΑ θα παίξει ο ΑΦΜ ο οποίος έχει χορηγηθεί σε φυσικά πρόσωπά. Το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, όπως όνομα, επώνυμο, μητρώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Η έκδοση του ΠΑ θα γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Ο ΠΑ θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ των φυσικών προσώπων σταδιακά και με πλήρη αντικατάσταση εντός μιας διετίας.

Ταμείο Φαιστός

Ακόμη, στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπεται η Ίδρυση εταιρείας Συμμετοχές 5G Α.Ε. ως θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.). Η εταιρεία Συμμετοχές 5G Α.Ε. θα προχωρήσει στην ίδρυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με την ονομασία Ταμείο Φαιστός. Το Φαιστός (Phaistos Fund) θα «προικιστεί» με το 25% των εσόδων του Δημοσίου που θα προκύψουν από το διαγωνισμό για τις συχνότητες για το 5G. Να σημειωθεί ότι με βάση την προκήρυξη των συχνοτήτων για τη νέα γενιά κινητής τηλεφωνίας από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) το ποσό που θα έχει στη διάθεσή του το Φαιστός θα είναι της τάξεως των 80 με 100 εκατ. ευρώ (τα συνολικά έσοδα του δημοσίου με βάση την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας δύναται να διαμορφωθούν σε 367,319 εκατ. ευρώ).

Το Ταμείο Φαιστός θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή και ανάπτυξη προϊόντων ή και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές – εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η εμβληματική ενέργεια της κατάργησης του φαξ στο δημόσιο.

Share.

Comments are closed.