ΟΤΕ: οικονομικά αποτελέσματα Β τριμήνου 2020

0
 • Έσοδα Ομίλου στα €918 εκατ., μειωμένα κατά 3,0%, λόγω επίδρασης της πανδημίας σε ορισμένες γραμμές εσόδων
 • Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 0,8% λόγω δραστικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων
 • Μείωση εσόδων στην Ελλάδα κατά 3,8%
  • Το lockdown οδήγησε σε μείωση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά 8,8%, σχεδόν το μισό από αυτό λόγω υπηρεσιών roaming
  • Μείωση εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής κατά 0,9%, με συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών
  • Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στα €285 εκατ., μειωμένο μόνο κατά 1,7%, χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους
 • Μείωση εσόδων στη Ρουμανία κατά 1,0%
  • Ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης εσόδων ICT
  • Σημαντική αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 25,7%, μερικώς οφειλόμενη στην ευνοϊκή βάση σύγκρισης
 • Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα €185 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένες κατά 7,0%
 • Διατήρηση του στόχου για Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα €350 εκατ. το 2020.

 

(Εκατ. €) Β’ τρίμηνο

2020

Β’ τρίμηνο

2019

+/- % Εξάμηνο

2020

Εξάμηνο

2019

+/- %
Κύκλος Εργασιών 918,2 946,9 -3,0% 1.859,3 1.855,5 +0,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA 343,5 345,0 -0,4% 690,6 679,9 +1,6%
Περιθώριο % 37,4% 36,4% +1,0μον 37,1% 36,6% +0,5μον
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 321,3  318,8 +0,8% 643,4 627,1 +2,6%
Περιθώριο %  35,0%  33,7%  +1,3μον  34,6%  33,8% +0,8μον
Λειτουργικά/λειτουργικές Κέρδη/(ζημιές) προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 137,7 19,6 295,2 152,9 +93,1%
Κέρδη/(ζημιές) κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 77,8 37,6 +106,9% 181,0 99,5 +81,9%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 118,4 98,5 +20,2% 230,9 161,4 +43,1%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,1664 0,0788 +111,2% 0,3861 0,2080 +85,6%
Σύνολο Ενεργητικού 6.687,0 6.861,8 -2,5% 6.687,0 6.861,8 -2,5%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 151,1 178,1 -15,2% 317,5 354,2 -10,4%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 184,8 172,7 +7,0% 317,7 208,3 +52,5%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 125,0 128,5 -2,7% 255,4 157,9 +61,7%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.534,0 1.129,4 +35,8% 1.534,0 1.129,4 +35,8%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) 453,2 601,6 -24,7% 453,2 601,6 -24,7%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 847,7  1.012,4 -16,3% 847,7  1.012,4 -16,3%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

 

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας το 2019 αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

 

 

 

 

Αθήνα, 06 Αυγούστου 2020 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου του 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: « Το β’ τρίμηνο της χρονιάς φέρει τα σημάδια της πανδημίας, η οποία, όπως αναμενόταν, έχει επηρεάσει σημαντικά ορισμένες γραμμές εσόδων. Οι δραστικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις επηρεάζουν τα έσοδα, τόσο άμεσα λόγω χαμηλότερης κίνησης roaming, όσο και έμμεσα λόγω του αντικτύπου σε πολλές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τον τουρισμό και από πελάτες που παρέμειναν στα σπίτια. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής και συνδρομητικής τηλεόρασης επηρεάστηκαν αρνητικά. Σταθήκαμε δίπλα στους πελάτες μας που επηρεάστηκαν από την κρίση, με ενέργειες αλληλεγγύης και υποστήριξης, αλλά και διατηρώντας ψηλά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα σπίτια και στους χώρους εργασίας. Ευχαριστώ κάθε μέλος της οικογένειας του Ομίλου ΟΤΕ για τη σκληρή δουλειά, αλλά και την αυταπάρνηση που επέδειξαν, όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία, με μέτρα πρόληψης που υποστηρίζουν την ανάκαμψη των λειτουργιών μας, εργαζόμαστε εντατικά για να περιορίσουμε τη μείωση εσόδων στο ελάχιστο και να μετριάσουμε την επίδραση στην κερδοφορία, ενώ, παράλληλα, διατηρούμε και εντατικοποιούμε τις επενδύσεις μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας για την πολιτική αμοιβών των μετόχων που έχουμε επικοινωνήσει».

 

Προοπτικές

Η πανδημία αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ σε Ελλάδα και Ρουμανία το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι τομείς που αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζονται είναι το B2B, οι υπηρεσίες κινητής, οι πωλήσεις συσκευών και το roaming. Το εύρος των επιπτώσεων του κορωνοϊού στις λειτουργίες της εταιρείας τα επόμενα τρίμηνα θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της Πολιτείας. Η πιθανότητα επανεισαγωγής αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, να μειώσει τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, να περιορίσει προσωρινά τη δυνατότητα της εταιρείας να εισπράξει λογαριασμούς και να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπρόσθετα, η πανδημία θα έχει σημαντική επίδραση στην παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά και στην ελληνική οικονομία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.

 

Σε αυτό το αβέβαιο πλαίσιο, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, με σκοπό να διατηρήσει το 2020 την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη. Η διοίκηση αναμένει για το 2020, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία €600 εκατ., προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές περίπου €610 εκατ. και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές €350 εκατ.

 

Η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε €400 εκατ., σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

 

 

 

 

Το Β’ τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 3,0% και διαμορφώθηκαν σε €918,2 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3,8%, στα €692,3 εκατ. λόγω του αντικτύπου του COVID-19 στην κινητή. Στη Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,0% και διαμορφώθηκαν στα €228,9 εκατ.

 

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €586,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση κατά 3,8% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους.

 

Το Β’ τρίμηνο του 2020, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,8% σε €321,3 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 35,0%, αυξημένο κατά 130 μονάδες βάσης. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) σημείωσε μείωση 1,7%, σε €285,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 41,2%, βελτιωμένο κατά 90 μονάδες βάσης. Στη Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ενισχύθηκε κατά 25,7%, στα €36,2 εκατ. και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) βελτιώθηκε κατά 330 μονάδες βάσης σε 15,8%.

 

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €137,7 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020. Το Β’ τρίμηνο του 2019, τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων είχαν ανέλθει σε €19,6 εκατ., που σχετίζονταν με απομειώσεις υπεραξίας που σχετίζονται με λειτουργίες της κινητής στη Ρουμανία.

 

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €29,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020, αυξημένη σε σχέση με τα €17,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας έκτακτες θετικές φορολογικές επιδράσεις στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν το Β’ τρίμηνο του 2020 σε €118,4 εκατ., σε σύγκριση με €98,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2019.

 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β’ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €151,1 εκατ., μειωμένες κατά 15,2%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €118,0 εκατ. και €33,1 εκατ. αντίστοιχα.

 

Το Β’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) €184,8 εκατ. σε σύγκριση με €172,7 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο αντανακλώντας χαμηλότερες επενδύσεις και τους χαμηλότερους καταβληθέντες τόκους.

 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020, ήταν €847,7 εκατ., μειωμένος κατά 16,3% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2019. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

 

 

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Β’τρίμηνο

 2020

Β’τρίμηνο

 2019

+/- % Εξάμηνο 2020 Εξάμηνο 2019 +/- %
Ελλάδα 692,3 719,6 -3,8% 1.399,1 1.416,6 -1,2%  
Ρουμανία 228,9 231,2 -1,0% 466,0 447,8 +4,1%  
Ενδοομιλικές απαλοιφές (3,0) (3,9) -23,1% (5,8) (8,9) -34,8%  
Όμιλος ΟΤΕ 918,2 946,9 -3,0% 1.859,3 1.855,5 +0,2%  

 

 

 

 

 

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

(Εκατ. € )

Β’τρίμηνο

 2020

Β’τρίμηνο

 2019

+/- % Εξάμηνο 2020 Εξάμηνο 2019 +/- %  
 Ελλάδα 285,1 290,0 -1,7% 573,4 572,6 +0,1%  
Περιθώριο % 41,2% 40,3% +0,9μον 41,0% 40,4% +0,6μον
 Ρουμανία 36,2 28,8 +25,7% 70,0 54,5 +28,4%  
Περιθώριο % 15,8% 12,5% +3,3μον 15,0% 12,2% +2,8μον  
Όμιλος ΟΤΕ 321,3 318,8 +0,8% 643,4 627,1 +2,6%  
περιθώριο (%)  35,0% 33,7% +1,3μον 34,6% 33,8% +0,8μον  

 

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

 

 

 

 

Λειτουργικά στοιχεία Β’ τρίμηνο

2020

Β’ τρίμηνο

2019

 

+/- %

Β’ τρίμηνο

2020

+/-(000)

Συνδέσεις Λιανικής 2.670.242 2.647.850 +0,8% 19.379
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 2.080.113 1.950.765 +6,6% 44.003
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών* 840.383 645.614 +30,2% 52.938
Συνδρομητές τηλεόρασης 563.197 543.683 +3,6% 6.501
Συνδρομητές κινητής 7.208.393 7.629.576 -5,5% (135.026)

*Συμπεριλαμβανομένων VDSL, FTTH, Vectoring & Super Vectoring

 

 

Το Β’ τρίμηνο του 2020, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 30 χιλιάδων γραμμών, αντανακλώντας εν μέρει την αναστολή των αποσυνδέσεων κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει καθαρή αύξηση 19 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

 

Ο ΟΤΕ σημείωσε στο τρίμηνο 44 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 2.080 χιλιάδες. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών ανέρχεται πλέον στο 78% της συνδρομητικής βάσης σταθερής. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών οπτικής ίνας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο, καθοδηγούμενη από την αυξανόμενη ζήτηση από τους οικιακούς πελάτες, προσελκύοντας 53 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, χάρη στη συνεχή επέκταση και την ποιότητα του δικτύου καθώς και την επιβράδυνση των αποσυνδέσεων κατά την περίοδο του lockdown. Στο τέλος του τριμήνου, οι υπηρεσίες οπτικών ινών είχαν υιοθετηθεί από 840 χιλιάδες συνδρομητές αυξημένους κατά 30% σε σχέση με έναν χρόνο πριν χάρη στη συνεχή αναβάθμιση των ταχυτήτων του δικτύου. Η διείσδυση των οπτικών ινών ανέρχεται πλέον στο 40% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής, μία αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει αρκετός χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη.

 

Έχοντας ολοκληρώσει το πλάνο υλοποίησης των καμπινών FTTC (πάνω από 16 χιλιάδες ενεργές καμπίνες), ο ΟΤΕ προχωρά με την υλοποίηση των υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH). Στο τέλος του τριμήνου, πάνω από 190 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες FTTH. Η αυξημένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών οπτικής ίνας και η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερες ταχύτητες υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου.

Σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, ο ΟΤΕ σημείωσε στο τρίμηνο καθαρές προσθήκες 6,5 χιλιάδων συνδρομητών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 30 Ιουνίου 2020, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ήταν 563 χιλιάδες, ενισχυμένος κατά 3,6% σε ετήσια βάση. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-Top, για να ενισχύσει το πακέτο υπηρεσιών προς τους συνδρομητές και να προσφέρει πολύ ανταγωνιστικές προτάσεις.

 

Στις 30 Ιουνίου του 2020, η COSMOTE στην Ελλάδα παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,2 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 5,5% σε ετήσια βάση, λόγω ενοποίησης πολλαπλών καρτών sim στην καρτοκινητή.

 

Η ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων κινητής συνέχισε να αυξάνεται, αποτυπώνοντας τη συνεχή αύξηση της διείσδυσης των smartphones, καθώς και την αυξημένη ζήτηση που προκλήθηκε από την πανδημία και τις εμπορικές προσφορές που ανταποκρίνονται σε ανάγκες κοινωνικής δικτύωσης. Το Β’ τρίμηνο, η κίνηση δεδομένων ήταν αυξημένη πάνω από 70% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η μέση μηνιαία χρήση έφτασε τα 3,8 GB ανά συνδρομητή, μια αύξηση 60% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι προσφορές δωρεάν data κατά τη διάρκεια του τριμήνου ήταν καθοριστικής σημασίας για την παροχή υπηρεσιών ίντερνετ στους πελάτες, ενώ οδήγησαν την χρήση δεδομένων σε υψηλότερα επίπεδα. Η διείσδυση της mobile εφαρμογής εξυπηρέτησης πελατών, My COSMOTE app, ενισχύθηκε περαιτέρω στο τρίμηνο, καθώς αναδείχθηκε σε βασικό μέσο ψηφιακής επαφής κατά το lockdown.

 

Και αυτό το τρίμηνο, τα δίκτυα σταθερής και κινητής χειρίστηκαν άριστα την αυξημένη ζήτηση λόγω της πανδημίας, για υπηρεσίες φωνής και ιδιαίτερα την κίνηση δεδομένων. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αναδείχθηκε ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» σύμφωνα με τα πρόσφατα Speedtest AwardsTM της Ookla.

 

       
 (Εκατ. €) Β’ τρίμηνο

 2020

Β’ τρίμηνο

 2019

+/- % Εξάμηνο 2020 Εξάμηνο 2019 +/- %
Κύκλος Εργασιών 692,3 719,6 -3,8% 1.399,1 1.416,6 -1,2%
Έσοδα λιανικής σταθερής 231,3 233,4 -0,9% 465,7 464,7 +0,2%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 217,7 238,6 -8,8% 440,1 453,8 -3,0%
Έσοδα χονδρικής 138,2 137,4 +0,6% 276,2 278,1 -0,7%
Λοιπά Έσοδα 105,1 110,2 -4,6% 217,1 220,0 -1,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις(AL) 285,1 290,0 -1,7% 573,4 572,6 +0,1%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL)% 41,2% 40,3% +0,9μον 41,0% 40,4% +0,6μον

Στην Ελλάδα, το Β’ τρίμηνο του 2020, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €692,3 εκατ. μειωμένα κατά 3,8%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 0,9%. Η πτώση οφείλεται εν μέρει στην πίεση στα έσοδα της τηλεόρασης, καθώς ο ΟΤΕ προχώρησε σε ειδικές εκπτώσεις για ορισμένες επιχειρήσεις (καφετέριες, ξενοδοχεία, καταστήματα στοιχηματισμού) οι οποίες, λόγω της κρίσης, είτε παρέμειναν κλειστές είτε επηρεάστηκαν λόγω έλλειψης αθλητικού περιεχομένου.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 0,6% το Β’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της αυξημένης διείσδυσης των υπηρεσιών οπτικής ίνας από άλλους παρόχους.

Τα έσοδα από έργα ICT συνέχισαν τη θετική πορεία στο τρίμηνο με αύξηση 5%. Αν και ο COVID-19 ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη αυτού του τομέα στα αμέσως επόμενα τρίμηνα, η ανάγκη για ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας έχει πλέον εδραιωθεί και η ζήτηση εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί.

 

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 8,8% στο τρίμηνο, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση στα έσοδα από εισερχόμενη και εξερχόμενη περιαγωγή λόγω των περιορισμών σε μετακινήσεις και ταξίδια. Τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου και καρτοκινητής μειώθηκαν κατά 3,3% και 6,9% αντίστοιχα, αποτέλεσμα εν μέρει της παροχής δωρεάν data κατά τη διάρκεια της κρίσης, που περιόρισαν τα έσοδα από επιπλέον χρεώσεις εκτός πακέτου. Εξαιρουμένων των υπηρεσιών roaming, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα είχαν μειωθεί λιγότερο από 5%.

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων κινητής αυξήθηκαν κατά 18%, συνεχίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις, λόγω των ελκυστικών προσφορών σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

 

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, μετά από μισθώσεις (ΑL), μειώθηκε στο τρίμηνο κατά 1,7%, στα €285,1 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται στο ισχυρό 41,2%.

 

Περικοπές σε γραμμές εξόδων, ιδιαίτερα στα έξοδα marketing, έξοδα ταξιδίων και άλλες κατηγορίες, υποστήριξαν την επίδοση του EBITDA αυτό το τρίμηνο. Επιπρόσθετα, πρωτοβουλίες μετασχηματισμού των λειτουργιών ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, είναι σε εξέλιξη και θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την επίδοση του EBITDA το 2ο εξάμηνο 2020 και μετά.

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

 

 

 

 

Λειτουργικά στοιχεία Β’ τρίμηνο 2020 Β’ τρίμηνο 2019 +/- % Β’ τρίμηνο

2020

+/-(000)

Συνδρομητές Σταθερής Τηλεφωνίας 1.151.608 1.346.938 -14,5% (39.038)
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών 959.448 1.055.455 -9,1% (18.044)
Συνδρομητές Τηλεόρασης 1.256.120 1.380.074 -9,0% (10.962)
Πελάτες FMC* 880.769 805.443 +9,4% 24.109
Συνδρομητές κινητής 3.828.462 4.452.439 -14,0% (80.606)

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατών CDMA

 

 

 

 

 

 (Εκατ. €) Β’ τρίμηνο

 2020

Β’ τρίμηνο

 2019

+/- % Εξάμηνο 2020 Εξάμηνο 2019 +/- %  
Κύκλος Εργασιών 228,9 231,2 -1,0% 466,0 447,8 +4,1%
Έσοδα λιανικής σταθερής 55,4 59,3 -6,6% 111,9 117,1 -4,4%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 72,9 78,8 -7,5% 146,2 155,0 -5,7%
Έσοδα χονδρικής 43,8 36,2 +21,0% 79,3 63,3 +25,3%
Λοιπά Έσοδα 56,8 56,9 -0,2% 128,6 112,4 +14,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 36,2 28,8 +25,7% 70,0 54,5 +28,4%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL)% 15,8% 12,5% +3,3μον 15,0% 12,2% +2,8μον

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 1,0%, σε €228,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020, καθώς η αύξηση των εσόδων από έργα ICT και υπηρεσίες χονδρικής σχεδόν αντιστάθμισαν τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στα έσοδα από υπηρεσίες.

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής διαμορφώθηκαν σε €55,4 εκατ., μειωμένα κατά 6,6%. Οι συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα προσφορών για υψηλότερες ταχύτητες και τιμολογιακών πρωτοβουλιών, αντισταθμίστηκαν από πιέσεις στις υπηρεσίες φωνής και συνδρομητικής τηλεόρασης.

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €72,9 εκατ., μειωμένα κατά 7,5%, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από την υγειονομική κρίση. Η μείωση σχετίζεται κυρίως με υπηρεσίες roaming. Εξαιρουμένων των υπηρεσιών roaming τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα είχαν μειωθεί κατά 4%. Επιπλέον, η καρτοκινητή επηρεάστηκε από τη χαμηλότερη χρήση λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις. Η θετική τάση στο ARPU συνεχίζεται, καθοδηγούμενη κυρίως από τιμολογιακές πρωτοβουλίες.

 

Η πελατειακή βάση συνδυαστικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά περίπου 9,4% σε 881 χιλ., υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση της εταιρείας σε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Τα έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 5,6% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2019. Επιπρόσθετα, οι υπηρεσίες FMS (Fixed Mobile Substitution) κερδίζουν έδαφος, έχοντας φτάσει τους 71 χιλιάδες πελάτες στο τέλος του τριμήνου.

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 21,0% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω της υψηλότερης διεθνούς κίνησης.

 

Τα Λοιπά Έσοδα παρέμειναν σταθερά αυτό το τρίμηνο, καθώς τα έσοδα από έργα ICT, αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις μειωμένες πωλήσεις συσκευών λόγω COVID-19.

 

Η εταιρεία δρομολογεί πρωτοβουλίες ώστε να μειώσει τα έμμεσα κόστη σε όλες τις λειτουργίες της, ως κομμάτι της διαδικασίας μετασχηματισμού του κόστους. Κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου, έκανε outsource τις υπηρεσίες τηλεόρασης και σχεδιάζει να υλοποιήσει τα επόμενα τρίμηνα αντίστοιχα μέτρα σε τομείς όπως το ΙΤ. Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν σχεδόν 15% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2019.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) στη Ρουμανία, αυξήθηκε κατά 25,7% και ανήλθε στα €36,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020. Σε συνδυασμό με την χαμηλή βάση σύγκρισης το Β’ τρίμηνο του 2019, η οποία θα αντιστραφεί τα επόμενα τρίμηνα, τα προγράμματα εξορθολογισμού του κόστους μετρίασαν τις επιπτώσεις του COVID-19 στα έσοδα, οδηγώντας σε αύξηση της κερδοφορίας. Οι διαρκείς προσπάθειες της εταιρείας να βελτιώσει τη θέση της έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών μετά από μισθώσεις (AL) στα €16,5 εκατ., ποσό τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό του Β’ τριμήνου του 2019.

 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

 

 

 

Έκδοση Ομολόγων

Στις 19 Ιουνίου 2020, η ΟΤΕ plc εξέδωσε Ομόλογα ύψους €150 εκατ. λήξεως 10 Δεκεμβρίου 2020 και €200 εκατ. λήξεως 10 Ιουνίου 2021. Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 0,960% ετησίως και 0,977% ετησίως αντίστοιχα. Τα νέα ομόλογα εκδόθηκαν από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (GMTN Programme). Τα νέα Ομόλογα αναλήφθηκαν πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Τα έσοδα από τα νέα Ομόλογα χρησιμοποιήθηκαν για τη μερική αναχρηματοδότηση του Ομολόγου ποσού €628 εκατ. της OTE plc λήξεως Ιουλίου 2020.

 

Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης

Το Β’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος υλοποίησε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης στο πλαίσιο του οποίου

περίπου 450 άτομα αποχώρησαν από τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα.

 

Διαδικασία Αποσχίσεων

Στις 18 Ιουνίου 2020, τα Διοικητικά Συμβούλια των ΟΤΕ & COSMOTE αποφάσισαν την έναρξη διαδικασίας απόσχισης των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) με απορρόφηση από εταιρείες που ανήκουν κατά 100% στον Όμιλο ΟΤΕ. Με την εν λόγω απόφαση επιδιώκεται η ορθολογικότερη λειτουργική δομή, η ευελιξία και η εξειδίκευση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου ΟΤΕ.

 

Μέρισμα

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 24.06.2020, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €258,6 εκατ. ή €0,55 ανά μετοχή με ημερομηνία πληρωμής την 15η Ιουλίου 2020.

 

 

 

 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

Cosmote Payments

Την 21 Ιουλίου 2020, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στην εταιρεία COSMOTE PAYMENTS από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Αποπληρωμή Ομολόγου

Την 9 Ιουλίου 2020, το Ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους €700 εκατ. κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας, με εναπομείναν υπόλοιπο €627,9 εκατ. αποπληρώθηκε πλήρως στη λήξη του.

 

 

 

 

Conference Call Details

 

Thursday, August 6, 2020

5:00pm (EEST), 3:00pm (BST), 4:00pm (CEST), 10:00am (EDT)

Greece                               +30 210 9460 800

Germany                            +49 (0) 69 2222 4493

UK & International                + 44 (0) 203 059 5872

USA                                  +1 516 447 5632

 

We recommend that you call any of the above numbers 5 to 10 minutes before the conference call is scheduled to start.

 

Webcast Details

 

The conference call will be webcast in real time and you may join by linking at: https://87399.themediaframe.eu/links/otegroup200806.html

 

If you experience difficulty, please call + 30 210 9460803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ EΞΑΓΟΡΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ: 210-6117364

Fax: 210-6111030

Εmail: iroffice@ote.gr

 

 

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

 

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

 

 

 

Πίνακες που ακολουθούν:

 

 1. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 30ης Ιουνίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2019

 

 • Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο & εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 και συγκριτική με το 2019

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο & εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 και συγκριτική με το 2019

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο & εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 και συγκριτική με το 2019

 

 

 

Σημείωση : Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.            ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

 

 

 

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

 

 

 

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») όπως: EBITDA και περιθώριο EBITDA %, Καθαρός Δανεισμός, Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι Ορισμοί και οι υπολογισμοί των παραπάνω παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα παρακάτω.

Επιπλέον χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός, προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή τiς καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

 

 

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

 

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

 

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

 

Καθαρός Δανεισμός

Ο Καθαρός Δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο Καθαρός Δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα). Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2019 και μετά.

 

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) 30/06/2020 30/06/2019 +/- %
Μακροπρόθεσμα δάνεια 985,6 1.247,0 -21,0%
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 651,6 484,0 +34,6%
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 350,0
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 323,8 341,8 -5,3%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 70,7 69,0 +2,5%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (1.528,7) (1.123,5) +36,1%
Καθαρός Δανεισμός 853,0 1.018,3 -16,2%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (5,3) (5,9) -10,2%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 847,7 1.012,4 -16,3%

 

Καθαρός Δανεισμός & Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. Μισθώσεων)

 

Τον Καθαρό Δανεισμό και τον Προσαρμοσμένο Καθαρό Δανεισμό (εξαιρουμένων μισθώσεων) τα χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης εξαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις, για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα προηγούμενα έτη. Ορίζονται ως Καθαρός Δανεισμός και Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (όπως περιγράφονται παραπάνω) αφαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) 30/06/2020 30/06/2019 +/- %
Καθαρός Δανεισμός 853,0 1.018,3 -16,2%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) (323,8) (341,8) -5,3%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) (70,7) (69,0) +2,5%
 Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) 458,5 607,5 -24,5%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (5,3) (5,9) -10,2%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) 453,2 601,6 -24,7%

 

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

 

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

(Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2020

Β’τρίμηνο

 2019

+/- % Εξάμηνο 2020 Εξάμηνο 2019 +/- %
Κύκλος εργασιών 918,2 946,9 -3,0% 1.859,3 1.855,5 +0,2%
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 11,5 7,4 +55,4% 22,6 17,4 +29,9%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (631,2) (662,1) -4,7% (1.253,4) (1.247,5) +0,5%
EBITDA 298,5 292,2 +2,2% 628,5 625,4 +0,5%
Περιθώριο % 32,5% 30,9% +1,6μον 33,8% 33,7% +0,1μον
Κόστη σχετιζόμενα με

προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

52,7 52,8 -0,2% 54,6 54,5 +0,2%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις (7,7) 7,5
Προσαρμοσμένο EBITDA 343,5 345,0 -0,4% 690,6 679,9 +1,6%
Περιθώριο % 37,4% 36,4% +1,0μον 37,1% 36,6% +0,5μον

 

 

 

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις μετά από μισθώσεις)

Ο δείκτης EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA(AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις) μετά από μισθώσεις

Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ορίζεται το EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Όμιλος (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

2020

Β’ τρίμηνο

2019

+/-% Εξάμηνο

2020

Εξάμηνο

2019

+/-%
EBITDA 298,5 292,2 +2,2% 628,5 625,4 +0,5%
περιθώριο % 32,5% 30,9% +1,6μον 33,8% 33,7% +0,1μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (16,9) (20,6) -18,0% (36,6) (41,6) -12,0%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (5,3) (5,6) -5,4% (10,6) (11,2) -5,4%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 276,3 266,0 +3,9% 581,3 572,6 +1,5%
Περιθώριο % 30,1% 28,1% +2,0μον 31,3% 30,9% +0,4μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 52,7 52,8 -0,2% 54,6 54,5 +0,2%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις (7,7) 7,5
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)  321,3  318,8  +0,8%  643,4  627,1  +2,6%
περιθώριο %  35,0%  33,7%  +1,3μον  34,6%  33,8% +0,8μον

 

Ελλάδα- (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

2020

Β’ τρίμηνο

2019

+/-% Εξάμηνο

2020

Εξάμηνο

2019

+/-%
EBITDA 250,0 255,4 -2,1% 555,5 555,6 0,0%
Περιθώριο % 36,1% 35,5% +0,6μον 39,7% 39,2% +0,5μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (13,2) (13,1) +0,8% (26,2) (26,2) 0,0%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (4,4) (4,6) -4,3% (8,8) (9,1) -3,3%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 232,4 237,7 -2,2% 520,5 520,3 0,0%
Περιθώριο % 33,6% 33,0% +0,6μον 37,2% 36,7% +0,5μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 52,7 52,3 +0,8% 52,9 52,3 +1,1%
Έξοδα αναδιοργάνωσης, και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)  285,1  290,0  -1,7%  573,4  572,6  +0,1%
περιθώριο %  41,2%  40,3%  +0,9μον  41,0%  40,4% +0,6μον

 

Ρουμανία- (Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

2020

Β’ τρίμηνο

2019

+/-% Εξάμηνο

2020

Εξάμηνο

2019

+/-%
EBITDA 48,6 36,8 +32,1% 73,1 69,9 +4,6%
περιθώριο % 21,2% 15,9% +5,3μον 15,7% 15,6% +0,1μον
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (3,8) (7,5) -49,3% (10,5) (15,5) -32,3%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (0,9) (1,0) -10,0% (1,8) (2,1) -14,3%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 43,9 28,3 +55,1% 60,8 52,3 +16,3%
περιθώριο % 19,2% 12,2% +7,0μον 13,0% 11,7% +1,3μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 0,5 1,7 2,2 -22,7%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις (7,7) 7,5
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)  36,2  28,8  +25,7%  70,0  54,5  +28,4%
περιθώριο %  15,8%  12,5%  +3,3μον  15,0%  12,2% +2,8μον

 

 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, κέρδη από πώληση θυγατρικών, επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών, φορολογική επίδραση από τις εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών και μερισμάτων από θυγατρικές και φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες προβλέψεις προηγούμενων ετών. Αναλυτικά ο υπολογισμός παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

(Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρων Β’τρίμηνο

 2020

Β’τρίμηνο

 2019

 

+/- %

Εξάμηνο

 2020

Εξάμηνο

 2019

 

+/- %

Καθαρά κέρδη σε μετόχους της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 77,8 37,6 +106,9% 181,0 99,5 +81,9%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 40,1 38,0 +5,5% 41,2 39,0 +5,6%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,5 8,7
Καθαρή επίδραση από απομειώσεις και διαγραφές 59,8 59,8
Φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών /Ενδοομιλικά μερίσματα (18,1) (18,1)
Κέρδη από την πώληση θυγατρικής (2,9) (2,9)
Αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων (15,9) (15,9)
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 118,4 98,5 +20,2% 230,9 161,4 +43,1%

 

 

 

 

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

 

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

(Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2020

Β’τρίμηνο

 2019

+/- % Εξάμηνο

 2020

Εξάμηνο

 2019

+/- %
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (151,1) (178,1) -15,2% (317,5) (354,2) -10,4%
Καταβολές για αγορά φάσματος
Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (151,1) (178,1) -15,2% (317,5) (354,2) -10,4%

 

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου εξαιρουμένων των καθαρών ταμειακών ροών από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας του εισπραχθέντες τόκους. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από τη λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» προς διευκόλυνση του αναγνώστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, την δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

 

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

 

Ορίζεται προσθέτοντας στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

 

(Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2020

Β’τρίμηνο

 2019

+/- % Εξάμηνο

 2020

Εξάμηνο

 2019

+/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες – Συνολικά 290,4 322,0 -9,8% 605,3 543,5 +11,4%
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (1,0) (5,3 )
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,4 0,5 -20,0% 1,0 1,1 -9,1%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (151,1) (178,1) -15,2% (317,5) (354,2) -10,4%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 139,7 145,4 -3,9% 288,8 195,7 +47,6%
Αποπληρωμή μισθωμάτων (14,7) (16,9) -13,0% (33,4) (37,8) -11,6%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 125,0 128,5 -2,7% 255,4 157,9 +61,7%

 

 

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

 

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Ορίζονται ως οι προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προσθέτοντας την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

 

(Ευρώ εκατ.) Β’τρίμηνο

 2020

Β’τρίμηνο

 2019

+/- % Εξάμηνο

 2020

Εξάμηνο

 2019

+/- %
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 139,7 145,4 -3,9% 288,8 195,7 +47,6%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 49,7 44,2 +12,4% 51,8 50,0 +3,6%
Καταβολές εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων 10,1 10,5 0,4
Καταβολές για αγορά φάσματος
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 199,5 189,6 +5,2% 351,1 246,1 +42,7%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (14,7) (16,9) -13,0% (33,4) (37,8) -11,6%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 184,8 172,7 +7,0% 317,7 208,3 +52,5%

 

 

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) (“ΕΔΜΑ”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2020 31/12/2019
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια 2.306,0 2.341,3
Δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία 410,4 418,6
Υπεραξία 376,6 376,6
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 366,0 383,6
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 337,5 367,9
Συμμετοχές 0,1 0,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 74,1 75,9
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 280,1 280,3
Κόστος συμβάσεων 38,0 42,9
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 91,6 91,7
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4.280,4 4.378,9
     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα 50,6 51,3
Πελάτες 601,5 592,5
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 5,3 5,7
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 31,7 37,8
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 186,6 229,2
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 2,2 2,3
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.528,7 1.058,3
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.406,6 1.977,1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 6.687,0 6.356,0
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2020 31/12/2019
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας    
Μετοχικό κεφάλαιο 1.330,6 1.358,2
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 476,8 486,6
Ίδιες μετοχές (50,7) (110,3)
Τακτικό αποθεματικό 415,1 415,1
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά (190,6) (187,5)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών (3.314,1) (3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.242,7 3.404,0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας
1.909,8 2.052,0
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 133,0 131,1
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.042,8 2.183,1
     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 985,6 996,4
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 175,6 186,7
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 114,4 121,4
Συμβατικές υποχρεώσεις 35,3 38,4
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή 323,8 334,5
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 15,1 16,6
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 39,3 60,5
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.689,1 1.754,5
     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές 820,4 936,0
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 350,0 8,9
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 651,6 707,5
Φόρος εισοδήματος 65,3 16,2
Συμβατικές υποχρεώσεις 133,6 134,6
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή 70,7 62,9
Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης 148,3 139,3
Μερίσματα πληρωτέα 260,1 1,5
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 455,1 411,5
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.955,1 2.418,4
   
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.687,0 6.356,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)        
Β΄ τρίμηνο

 2020

Β΄ τρίμηνο

2019

+/- % Εξάμηνο

 2020

Εξάημνο

2019

+/- %
             
Σύνολο κύκλου εργασιών 918,2 946,9 -3,0% 1.859,3 1.855,5 0,2%
             
Λοιπά έσοδα 11,5 7,4 +55,4% 22,6 17,4 +29,9%
             
Λειτουργικά έξοδα            
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (145,8) (145,1) +0,5% (278,5) (277,4) +0,4%
Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές

 

(27,7) (23,4) +18,4% (50,9) (48,9) +4,1%
Αποδοχές προσωπικού (141,5) (147,7) -4,2% (286,3) (298,2) -4,0%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (52,7) (52,8) -0,2% (54,6) (54,5) +0,2%
Έξοδα εμπορικών προμηθειών (25,8) (22,2) +16,2% (51,3) (44,1) +16,3%
Κόστος εμπορευμάτων (73,9) (80,2) -7,9% (163,1) (156,0) +4,6%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών (23,1) (21,7) +6,5% (46,1) (44,0) +4,8%
Έξοδα προώθησης (14,8) (18,4) -19,6% (34,1) (37,3) -8,6%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (125,9) (150,6) -16,4% (288,5) (287,1) +0,5%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (631,2) (662,1) -4,7% (1.253,4) (1.247,5) +0,5%
             
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις 298,5 292,2 +2,2% 628,5 625,4 +0,5%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (160,8) (272,6) -41,0% (333,3) (472,5) -29,5%
Λειτουργικά κέρδη/(ζημιές) πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 137,7 19,6 295,2 152,9 +93,1%
             
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες            
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (23,8) (24,4) -2,5% (41,3) (50,2) -17,7%
Πιστωτικοί τόκοι 0,5 1,7 -70,6% 1,0 2,3 -56,5%
Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (1,9) 19,2 -109,9% (0,7) 13,6 -105,1%
Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις 0,5 25,5 -98,0% (0,4) 25,8 -101,6%
Σύνολο zημιών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (24,7) 22,0 (41,4) (8,5)
             
Κέρδη προ φόρων 113,0 41,6 +171,6% 253,8 144,4 +75,8%
Φόρος εισοδήματος (29,5) (17,5) +68,6% (69,5) (63,9) +8,8%
Κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 83,5 24,1 184,3 80,5 +128,9%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (5,7) 5,3
Κέρδη περιόδου 83,5 18,4 184,3 85,8 +114,8%
             
Κατανεμόμενα σε:            
Μετόχους της εταιρείας 77,8 31,9 +143,9% 181,0 104,8 +72,7%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κατανεμόμενα στους μετόχους της Εταιρείας) 77,8 37,6 +106,9% 181,0 99,5 +81,9%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (5,7)   5,3
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 5,7 (13,5) -142,2% 3,3 (19,0) -117,4%

 

 

 

 

IV.         ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)        
Β’τρίμηνο

2020

Β’τρίμηνο

 2019

+/- % Εξάμηνο

2020

Εξάμηνο

 2019

+/- %
             
Κύκλος εργασιών            
Σταθερή τηλεφωνία:            
Έσοδα λιανικής 286,7 292,6 -2,0% 577,6 581,8 -0,7%
Έσοδα χονδρικής 181,6 173,3 +4,8% 354,7 340,5 +4,2%
Λοιπά έσοδα 78,2 71,8 +8,9% 174,5 141,4 +23,4%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 546,5 537,7 +1,6% 1.106,8 1.063,7 +4,1%
Κινητή τηλεφωνία:            
Έσοδα υπηρεσιών 290,4 317,1 -8,4% 586,1 608,4 -3,7%
Έσοδα πώλησης συσκευών 49,2 53,8 -8,6% 99,2 111,3 -10,9%
Λοιπά έσοδα 4,0 6,1 -34,4% 8,7 11,8 -26,3%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 343,6 377,0 -8,9% 694,0 731,5 -5,1%
             
Λοιπά έσοδα 28,1 32,2 -12,7% 58,5 60,3 -3,0%
             
Σύνολο κύκλου εργασιών 918,2 946,9  -3,0%  1.859,3 1.855,5  +0,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.            ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 

 

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Β’τρίμηνο 2020 Β’τρίμηνο

2019

+-% Εξάμηνο 2020 Εξάμηνο

2019

+-%
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες            
Κέρδη προ φόρων 113,0 41,6 +171,6 253,8 144,4 +75,8%
Προσαρμογές για:            
 Αποσβέσεις και απομειώσεις 160,8 272,6 -41,0% 333,3 472,5 -29,5%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 52,7 52,8 -0,2% 54,6 54,5 +0,2%
 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 1,4 1,3 +7,7% 2,9 2,7 +7,4%
 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας (0,6) 0,7 -185,7% 0,1 1,3 -92,3%
 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 1,9 (19,2) -109,9% 0,7 (13,6) -105,1%
 Πιστωτικοί τόκοι (0,5) (1,7) -70,6% (1,0) (2,3) -56,5%
 (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις (0,5) (25,5) -98,0% 0,4 (25,8) -101,6%
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 23,8 24,4 -2,5% 41,3 50,2 -17,7%
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: (2,8) 52,3 -105,4% (7,1) (26,4) -73,1%
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 13,0 3,8 0,4 10,5 -96,2%
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 27,9 3,7 (13,3) (6,5) +104,6%
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) (43,7) 44,8 -197,5% 5,8 (30,4) -119,1%
Πλέον / (Μείον):            
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης (49,7) (44,2) +12,4% (51,8) (50,0) +3,6%
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων (1,9) (2,9) -34,5% (5,0) (5,6) -10,7%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1,5) (2,6) -42,3% (5,8) (10,4) -44,2%
Τόκοι μίσθωσης καταβεβλημένοι (5,3) (5,6) -5,4% (10,6) (11,2) -5,4%
Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (0,4) (21,0) -98,1% (0,5) (31,5) -98,4%
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (1,0) (5,3)
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 290,4 322,0 -9,8% 605,3 543,5 +11,4%
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες            
Εξαγορά Θυγατρικών (0,7)
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών/συμμετοχών   31,2     31,2  
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 1,8 1,8 0,0% 3,6 3,6 0,0%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (151,1) (178,1) -15,2% (317,5) (354,2) -10,4%
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,4 0,5 -20,0% 1,0 1,1 -9,1%
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (3,6) (6,6)
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (148,9) (148,2) +0,5% (312,9) (325,6) 3,9%
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες            
Απόκτηση ιδίων μετοχών (38,7) (32,3) +19,8% (60,4) (46,3) +30,5%
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 350,0 200,0 +75,0% 361,5 202,9 +78,2%
Εξοφλήσεις δανείων (13,5) (203,2) -93,4% (88,5) (302,8) -70,8%
Αποπληρωμή μισθωμάτων (14,7) (16,9) -13,0% (33,4) (37,8) -11,6%
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας (0,1) (0,1)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων (0,7) (1,3)
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 283,1 (53,2) 179,2 (185,4) 196,7%
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων 424,6 120,6 471,6 32,5
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.104,5 995,4 +11,0% 1.058,3 1.084,7 -2,4%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση, έναρξης περιόδου 7,5 7,5
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (0,4)   (1,2) (1,2) 0,0%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.528,7 1.123,5 +36,1% 1.528,7 1.123,5 +36,1%

 

Share.

Comments are closed.