Στον υπό διαβούλευση Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης το Ταμείο Φαιστός για το 5G

0

Τις ρυθμίσεις για τη δημιουργία του επενδυτικού Ταμείου Φαιστός που θα χρηματοδοτήσει το οικοσύστημα για το 5G, αλλά και πολλές άλλες διατάξεις, όπως η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού για τον κάθε πολίτη, συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τέθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 17 Ιουλίου 2020, από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Το Ταμείο Φαιστός, όπως έχει ήδη γράψει το infocom, θα δημιουργηθεί από την υπό ίδρυση εταιρεία «Συμμετοχές 5GΑ.Ε.» η οποία θα αποτελέσει θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία του κ. Πιερρακάκη, απολύτως αναγκαία καθώς το μεγάλο στοίχημα για το 5G είναι οι εφαρμογές – υπηρεσίες.

Ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018», που είναι ήδη σε διαβούλευση.

Με τις διατάξεις του επιχειρείται η σύνταξη ενός μοναδικού, ενιαίου νομοθετικού κειμένου με αντικείμενο τη ρύθμιση θεμάτων ψηφιακής διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα και μεταξύ άλλων καθιερώνεται ο μοναδικός αριθμός για την ταυτοποίηση του πολίτη, προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.) ως κεντρική βάση μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων, αλλά η εμβληματική απόφαση για την κατάργηση του φαξ στο δημόσιο.

Σκοπός του Κώδικα είναι η ολοκληρωμένη ρύθμιση όλων των θεμάτων που άπτονται της ψηφιακής διακυβέρνησης και ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από́ τους φορείς του δημοσίου τομέα για τις ανάγκες της λειτουργιάς τους, καθώς και την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και των συναλλαγών τους με φυσικά́ ή νομικά́ πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

Ταμείο Φαιστός

Στο άρθρο 94 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπεται η ίδρυση εταιρείας Συμμετοχές 5G Α.Ε. ως θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.). Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Συμβουλευτική Επιτροπή, η Επενδυτική Επιτροπή και οι ελεγκτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από 5 μέλη, τα οποία διορίζονται για θητεία 4 ετών. Δύο μέλη προτείνονται στη Γενική Συνέλευση από κοινού από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών. Τρία μέλη, τα οποία είναι και μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής, ορίζονται από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Δύο τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα, με βάση τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ισχύουν στην κείμενη νομοθεσία για τις εισηγμένες εταιρείες.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη, από τα οποία 2 ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, 2 από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 3 επιλέγονται από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. με κριτήρια την επιστημονική τους κατάρτιση, αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία στα θέματα διαχείρισης της Εταιρείας και την εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αμιγώς γνωμοδοτικό ρόλο.

Η Επενδυτική Επιτροπή, συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί εσωτερικό όργανο της Εταιρείας, αποτελούμενο από 3 έως 5 μέλη, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Οι διαχειριστές του Ταμείου Φαιστός συμμετέχουν στην Επενδυτική Επιτροπή ενώ 3 από τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη είναι στελέχη της Εταιρείας.

Στις επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονται προς έγκριση στην Εταιρεία, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να αιτούνται την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος φασματικής ζώνης για την πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος ή και υπηρεσίας που λειτουργεί σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με βάση επίσης τον υπό διαβούλευση Κώδικα δύναται να δεσμεύει ένα μικρό τμήμα του φάσματος για το 5G προκειμένου να το αποδίδει σε φορείς για πιλοτικές εφαρμογές.

Το άρθρο 95 αναφέρεται στην ίδρυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με την ονομασία Ταμείο Φαιστός. Το Tταμείο Φαιστός (Phaistos Fund) συνίσταται από την εταιρεία Συμμετοχές 5G Α.Ε. και το ενεργητικό του θα προκύψει από ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% από τα έσοδα του Δημοσίου που θα προέρχονται από κάθε διαγωνισμό που θα διενεργείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz(1920-1980 MΗz & 2110-2170 MHz), 3400- 3800 MHz, και 26 GHz, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

Σε περίπτωση που στο μέλλον άλλες φασματικές ζώνες καταστούν τεχνικά διαθέσιμες για δίκτυα 5G και χορηγηθούν δικαιώματα χρήσης τους, ποσοστό 25% των εσόδων του Δημοσίου που θα προέρχονται από τους διαγωνισμούς για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες αυτές, θα προστίθεται στο ενεργητικό του Ταμείου Φαιστός.

Αν το Ταμείο Φαιστός συσταθεί πριν από τη διενέργεια του πρώτου σχετικού διαγωνισμού για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (αυτός είναι ο στόχος) το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού για τη σύσταση του Ταμείου Φαιστός καλύπτεται με δάνειο ποσού 3 εκατ. από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Στο ενεργητικό του Ταμείου Φαιστός δύνανται να συμμετέχουν ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές.

Το Ταμείο Φαιστός έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή και ανάπτυξη προϊόντων ή και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές – εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το «Ταμείο Φαιστός» μπορεί:

  • Να συμμετέχει, κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα, στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.), καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών.
  • Να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ., καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, εφόσον, κατά τον χρόνο απόκτησης της συμμετοχής, το ποσοστό του Ταμείου θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 15% του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων.
  • Να επενδύει σε κάθε είδους ομολογίες επιχειρήσεων εφόσον πρόκειται για εισηγμένες ομολογίες ή μετατρέψιμες ομολογίες εισηγμένων εταιρειών, εφόσον οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή και ανάπτυξη προϊόντων ή και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) στην Ελλάδα.
  • Να τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε καταθέσεις.

Ακόμα στον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπεται η καθιέρωση ενός μοναδικού προσωπικού αριθμού για τον κάθε πολίτη.

Στο άρθρο 11 η καθιέρωση του προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) ως αριθμός ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Ο ΑΦΜ, ο οποίος έχει χορηγηθεί σε φυσικά πρόσωπά, αποτελεί τον ΠΑ αυτών. Σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει χορηγηθεί μόνο ο ΑΜΚΑ, εφεξής χορηγείται και ο ΠΑ.

Ειδικότερα, ο ΠΑ αποτελείται από 9 αριθμητικά ψηφία και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο. Ο ΠΑ δεν μεταβάλλεται και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου. Χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η χορήγηση του ΠΑ δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την απονομή δικαιωμάτων ή την επιβολή υποχρεώσεων στον κάτοχό του, οι όροι και οι προϋποθέσεις των οποίων ρυθμίζονται από την κείμενη φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Αποκλειστικά αρμόδια για ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων μεταξύ των μητρώων του Δημόσιου τομέα για την αντιστοίχιση των ΠΑ, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και την διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των αρμόδιων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, όπως όνομα, επώνυμο, μητρώνυμο, πατρώνυμο , Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ ,ΑΦΜ. Η έκδοση του Π.Α. γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο ΠΑ θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ των φυσικών προσώπων σταδιακά και με πλήρη αντικατάσταση εντός μιας διετίας. ΟΙ λεπτομέρειες της εφραμογής του ΠΑ θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.)

Στο άρθρο 90 προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.)

Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργεί κεντρική βάση μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων και ιδίως της ταχυδρομικής διεύθυνσης διαμονής, διεύθυνσης επικοινωνίας, αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά μέσω της οποίας ενημερώνονται τα αντίστοιχα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου του δημοσίου τομέα, οι οποίοι είναι αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Η καταχώρηση και ενημέρωση των ανωτέρω δεδομένων στην κεντρική βάση πραγματοποιείται είτε μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης σε ειδική εφαρμογή με κωδικούς μοναδικής ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης, για την οποία δύναται να αξιοποιηθεί η χρήση των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είτε με εξ αποστάσεως ταυτοποίηση. Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων επικοινωνίας, κάθε φυσικό πρόσωπο οφείλει να ενημερώνει το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών εντός 30 ημερών από τη μεταβολή.

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να αξιοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης και την επικοινωνία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με τα φυσικά πρόσωπα που θα καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο μητρώο του παρόντος.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται, κατόπιν προηγούμενου ηλεκτρονικού αιτήματος του φυσικού προσώπου στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να επαληθεύουν, από τα στοιχεία που τηρούν στα μητρώα τους, μέσω ασφαλούς διασύνδεσης, ότι το φυσικό πρόσωπο είναι το ίδιο συνδρομητής του αριθμού κινητού τηλεφώνου που καταχωρεί.

Επίσης τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, κατόπιν προηγούμενου ηλεκτρονικού αιτήματος του φυσικού προσώπου στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο διαβιβάζεται στα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ή ιδρύματα πληρωμών, να επαληθεύουν από τα στοιχεία που τηρούν ότι το φυσικό πρόσωπο είναι χρήστης του αριθμού κινητού τηλεφώνου που καταχωρεί. Η ημερομηνία εφαρμογής της διάταξης αυτής θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κατάργηση του φαξ στο δημόσιο

Με το άρθρο 98 από 1 .10.2020 καταργείται η διακίνηση μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), εγγράφων, διοικητικών και μη, μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι φορείς του δημοσίου τομέα, για τους οποίους θα επέλθει σταδιακή ενεργοποίηση του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Share.

Comments are closed.