Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης προκηρύσσει η ΚτΠ

0

Στη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης», έργο προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης ευπαθών ομάδων (μετανάστες), καθώς και στην ενδυνάμωση της χρηστής διοικητικής δράσης, μέσω της εξασφάλισης της ομοιογενούς εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, αλλά και της επέκτασης των G2G και G2C υπηρεσιών του Φορέα.

Παράλληλα, συμβάλλει στην εμπρόθεσμη και ορθή εκπλήρωση των ενωσιακών υποχρεώσεων ενσωμάτωσης οδηγιών στην εθνική νομοθεσία και εφαρμογής Κανονισμών, και στην εφαρμογή και παρακολούθηση εθνικών νομοθετικών πρωτοβουλιών και πολιτικών.

Τα οφέλη από την υλοποίηση της παρούσας διακήρυξης είναι η μείωση του κόστους και η βελτιστοποίηση λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και των εποπτευόμενων από αυτή αποκεντρωμένων υπηρεσιών.

Share.

Comments are closed.