Προσφορές από τέσσερις στο διαγωνισμό για τις άδειες λογισμικού στο Δημόσιο

0

OTE, Unisystems, Logicom Solutions και Byte κατέθεσαν προσφορά για το έργο που προκήρυξε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Προμήθεια Αδειών Λογισμικού μέσω Εταιρικής Σύμβασης (Enterprise Agreement)» προϋπολογισμού 48,3 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης). Το κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής μόνο» και ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Βάσει της προκήρυξης αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αδειών λογισμικού της εταιρίας Microsoft, για την κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες με τη σειρά τους αφορούν στην υποστήριξη μιας σειράς διαδικασιών του δημοσίου. Ενδεικτικά αναφέρονται, η διαχείριση εφαρμογών γραφείου, η διαχείριση και αξιοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διαχείριση και αξιοποίηση συνεργατικών εργαλείων πραγματικού χρόνου (real time collaboration), η διαχείριση και αξιοποίηση εφαρμογών διαχείρισης εγγράφων και επιχειρησιακών διαδικασιών, η διαχείριση Έργων, η διαχείριση και αξιοποίηση σχεδιαστικών πακέτων, η προστασία από ιούς και απειλές, η διαχείριση Δικτύων, η ανάπτυξη Εφαρμογών, η Διαχείριση και αξιοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων, η υποστήριξη κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στην υποδομή του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) και η κεντρικοποιημένη διαχείριση περιφερειακών υποδομών μέσω αντίστοιχων σύγχρονων εργαλείων λογισμικού και αδειών χρήσης του.

Η προμήθεια των αδειών λογισμικού, που θα υποστηρίξουν τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω, θα πραγματοποιηθεί μέσω σύμβασης πολλαπλών αδειών λογισμικού (Enterprise Agreement). Επιπλέον της προμήθειας των παραπάνω αδειών στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών, όπως υποστήριξης (Premier Support) από πλευράς της Microsoft, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (Digital Advisory Services) καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης που αφορούν την εγκατάσταση και διαμόρφωση των προϊόντων, τη δημιουργία και τη λειτουργία κεντρικών υποδομών διαχείρισης, την εκπαίδευση στελεχών και την επιτόπια υποστήριξη χρηστών. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 3 έτη.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Ελλάδα διαγράφηκε από τη «Λίστα Παρακολούθησης 301» που τηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και περιλαμβάνει τις χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν πειρατικό λογισμικό στο Δημόσιο. Στην έκθεση που δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ (United States Trade Representative) γίνεται μνεία στον προαναφερόμενο διαγωνισμό και σημειώνεται ότι «η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση των θεμάτων προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας» και ως εκ τούτου διαγράφηκε από τη λίστα. Η χώρα μας συμπεριλαμβανόταν στη λίστα εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, κάτι που, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνιστούσε «μια χρόνια παθογένεια, η οποία αποτελούσε εμπόδιο στην προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα των εταιριών λογισμικού. Ταυτόχρονα, αυξάνεται σημαντικά η αξιοπιστία των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, καθώς σταματά η εγκατάσταση και χρήση πειρατικού λογισμικού, πρακτική που ενέχει σοβαρούς κινδύνους».

Share.

Comments are closed.