ΚτΠ: σε τροχιά υλοποίησης έργα 170 εκατ. ευρώ – που βρίσκεται το Σύζευξις 2

0

Εν μέσω των δύσκολων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία του κορονοϊού η διοίκηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ) δρομολογεί εντός του έτους την υλοποίηση έργων πληροφορικής, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 170 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει στο infocom ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης, «στο πλαίσιο της εφαρμογής των οδηγιών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας συνεργαζόμαστε στενά με την ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί. Οι απαιτήσεις είναι πολλαπλές και σύνθετες, τόσο στο επίπεδο της διακυβέρνησης και της εξασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών και των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, όσο και αναφορικά με την εξέλιξη των Έργων που είναι στο προγραμματισμό μας. Έχουμε προβεί μεν σε λήψη μέτρων τηλε εργασίας για το χρονικό́ διάστημα από́ 18.03.2020 – 15.04.2020, αλλά έχουμε ορίσει και τέσσερις ομάδες εργασίας (6 ατόμων) που παρίστανται καθημερινά στην ΚτΠ για παροχή εργασίας εκ περιτροπής, ώστε η εταιρεία να λειτουργεί αποτελεσματικά και να μην υπάρξει καθυστέρηση στις τρέχουσες υποχρεώσεις της απέναντι στο υπουργείο και τους φορείς των οποίων τα έργα έχουμε αναλάβει».

Αναφορικά με το Σύζευξις 2 ο επικεφαλής της ΚτΠ υπογραμμίζει: «Το έργο υλοποιείται. Ειδικότερα, για τα δύο από τα πέντε υποέργα που το αποτελούν, αναμένεται σύντομα ολοκλήρωση της 1ης φάσης υλοποίησης (Μελέτη Εφαρμογής), ενώ τα άλλα τρία υποέργα, που είναι Συμφωνίες Πλαίσιο, βρίσκονται στο 2ο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας (Προσκλήσεις για εκτελεστικές συμβάσεις), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο μηνών, οι δε αντίστοιχες εκτελεστικές συμβάσεις να αρχίσουν να υλοποιούνται από το καλοκαίρι του 2020.

Δεδομένων των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της έκτακτης κατάστασης, ήδη έχουμε δεχθεί αιτήματα παρατάσεων σχετικά με τη διενέργεια των διαγωνισμών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αέρα, τα οποία προφανώς έχουμε δει θετικά. Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι είναι πολύ σημαντικό για την ορθή υλοποίηση του έργου, αφενός να μπορούν οι εταιρείες να συμμετέχουν προς όφελος του, αφετέρου να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος ανταγωνισμός.

Επιπλέον, πετύχαμε να ενταχθεί στην πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η μετάβαση του Σύζευξις 2 στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης των εκτελεστικών δημοσίων συμβάσεων, εκκρεμών και μη, των συμφωνιών πλαίσιο. Επομένως, κατόπιν και της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚτΠ ΑΕ, αυτό μας δίνει την δυνατότητα της συνέχισης των σχετικών διαγωνισμών, χωρίς καθυστερήσεις. Είμαστε ήδη σε συζητήσεις με το ΕΣΗΔΗΣ καθώς και την Νομική μας υπηρεσία, προκειμένου να δούμε όλες τις λεπτομέρειες.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι μπροστά στην αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την επόμενη περίοδο λόγω της κρίσης του κορονοϊού, σε ότι αφορά το roll-out των υποδομών, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί και να συζητηθεί και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πιθανότητα μετάθεσης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης και της λήξης του Έργου.»

Σύμφωνα με τον κ. Ασθενίδη, τα σημαντικότερα έργα που βρίσκονται σε ολοκληρωμένη φάση σχεδιασμού αφορούν στην ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

– Τη Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος (ERP), προϋπολογισμού περίπου 30 εκατ. ευρώ, για τους φορείς της Γενικής και Κεντρικής Κυβέρνησης. Αφορά τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού, καθώς και των διαδικασιών της Λογιστικής και Προμηθειών όπως και την υλοποίηση μηχανισμού ενοποιημένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον Προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης.

– Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMS) για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο όπως και το παραπάνω που συζητείται επί πολλά έτη, χωρίς να προχωρά η υλοποίησή του.

– Τη δεύτερη γενιά του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud 2ης γενιάς) πάνω στο οποίο θα εγκατασταθεί η πλειοψηφία των συστημάτων πληροφορικής του Δημοσίου για την παροχή νέων προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών Platform as a Service (Paas), Database as a Service (DBaas) και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, την φιλοξενία και των κρίσιμων υπό σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ.

– Τις επεκτάσεις του gov.gr, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα να λειτουργεί με τις υφιστάμενες υπηρεσίες αλλά συνεχώς θα εμπλουτίζεται με νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

– Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα υποστηρίζει διαδικτυακά τις διαδικασίες για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και τις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργεί τόσο η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ), όσο και άλλα υπουργεία και αρμόδιες αρχές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που ασκούν εποπτεία. Η σχετική σύμβαση του έργου θα υπογραφεί άμεσα και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

– H Προμήθεια Αδειών Λογισμικού μέσω Εταιρικής Σύμβασης (Enterprise Agreement) το οποίο περιλαμβάνει αγορά αδειών λογισμικού και λειτουργικού συστήματος, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης για την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου λογισμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Η διακήρυξη του έργου, προϋπολογισμού περίπου 39 εκατ. ευρώ έχει δημοσιευθεί και αναμένεται η υποβολή προσφορών.

Στο σχεδιασμό συμπεριλαμβάνονται και άλλα έργα που αφορούν φορείς και τομείς του ευρύτερου δημοσίου όπως τα παρακάτω:

– Η επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), μέσω της διαδικτυακής της πύλης, όπου ήδη υπεγράφη η προγραμματική συμφωνία για την εκτέλεση του έργου μεταξύ της ΚτΠ και της ΑΠΔΠΧ, προϋπολογισμού περίπου 0,5 εκατ. ευρώ.

– Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών επικοινωνιών και εφαρμογών διαχείρισης συστήματος για το Πυροσβεστικό Σώμα.

– Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ με τα οποία υπεγράφη πρόσφατα τη σχετική προγραμματική συμφωνία για την εκτέλεση του έργου, προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ.

– Η Εθνική Πύλη κωδικοποίησης σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το σύστημα τηλεδικών σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εισιτηρίου ώστε να καλύπτονται όλα τα «σημεία» πολιτισμού, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε συνεργασία το υπουργείο Πολιτισμού και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και το οποίο πιθανότατα θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), ο εκσυγχρονισμός του ΟΠΣ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η αναβάθμιση και εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών του προς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και η Απλούστευση και Προτυποποίηση των διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η χρηματοδότηση των παραπάνω έργων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΚτΠ, «θα προέλθει από το Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης και όταν αυτό δεν είναι δυνατόν θα χρησιμοποιηθούν πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει να έχουν βγει οι προσκλήσεις για το σύνολο των έργων μέχρι το τέλος του 2020, ξεκινώντας από τον επόμενο μήνα με ώριμα έργα όπως το HRPMS και το ERP».

Ο κ. Ασθενίδης απαντώντας στο ερώτημα για το αν θα προλάβει η ΚτΠ την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ειδικά λόγω των δύσκολων συνθηκών από τον κορονοϊό σημειώνει: «Σαφώς και θα προλάβουμε. Αυτό είναι δέσμευση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ήδη έχει προβεί σε μια σειρά από ενέργειες, όπως η δημιουργία του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και η εκχώρηση προς αυτόν των αντίστοιχων πόρων από τα επιχειρησιακά πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα και ΕΠΑΝΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο ως ΚτΠ θα συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να ολοκληρώνουμε με ταχύτητα και συνέπεια, τόσο σε διοικητικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο, όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων».

Σύμφωνα με τον ίδιο παράλληλα έχει ξεκινήσει και η συζήτηση για την επόμενη προγραμματική περίοδο: «Το υπουργείο έχει δημιουργήσει ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχει και η ΚτΠ. Θεωρώ ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και κάτι που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι, στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο θα υπάρχει οριζόντιο πρόγραμμα που θα αφορά αποκλειστικά πληροφορική και τηλεπικοινωνίες ώστε να μην επαναληφθεί το λάθος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, όπου τα έργα ΤΠΕ κατακερματίστηκαν μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε τώρα, να μην έχουμε ουσιαστικά έργα πληροφορικής εδώ και 6 χρόνια περίπου».

Share.

Comments are closed.