Οι «αραχνιασμένες» υποθέσεις που εκκρεμούν στην ΕΕΤΤ

0

Υποθέσεις που εκκινούν ακόμα και το 2007 καλείται να κλείσει η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) παράλληλα με τα τρέχοντα ζητήματα που έχει να διαχειριστεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Πρόκειται για καταγγελίες μεταξύ των παρόχων που έχουν εξεταστεί σε περισσότερες από μια ακροάσεις, καθώς τα χρόνια πέρασαν… και στο διάστημα που μεσολάβησε από την αρχική άλλαξαν στα στελέχη που απαρτίζουν την Ολομέλεια. Ως αποτέλεσμα, όπως παρατηρούν στελέχη της αγοράς, οι υποθέσεις αυτές έχουν απολέσει την ουσία τους αφού αυτό που θα είχε νόημα θα ήταν να είχαν αντιμετωπιστεί στην ώρα τους.

Με ενδιαφέρον αναμένεται αν η σημερινή Ολομέλεια θα κλείσει αυτές τις εκκρεμότητες εντός των επομένων μηνών με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόθεση υπάρχει και γίνονται ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Συνοπτική περιγραφή τεσσάρων εκκρεμών υποθέσεων κάνει η COSMOTE στην ετήσια έκθεσή της για τα οικονομικά της αποτελέσματα του 2018:

Στις 24 Μαΐου 2012, η ΕΕΤΤ κοινοποίησε στην COSMOTE καταγγελία της εταιρείας VODAFONE κατά της COSMOTE σχετικά με παραβίαση των κανόνων για τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας καλώντας την να εκθέσει επ’ αυτής τις απόψεις της εντός μηνός. Η καταγγέλλουσα ζητά από την ΕΕΤΤ να εξετάσει την πιθανή κατάχρηση από την COSMOTE της αποδιδόμενης δεσπόζουσας θέσης της στην υπ’ αυτής οριζόμενη αγορά προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας με τη μορφή της συμπίεσης περιθωρίου κατά το χρονικό διάστημα 2007-2011. Η COSMOTE κατέθεσε τις απόψεις της επί της ως άνω καταγγελίας στην ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ κάλεσε τις COSMOTE, VODAFONE και WIND σε ακρόαση προς διερεύνηση της βασιμότητας της καταγγελίας. Η ακρόαση κατόπιν αναβολής ορίστηκε την 29 Ιανουαρίου 2013 οπότε και διεξήχθη. Την 1 Απριλίου 2014, η ΕΕΤΤ κάλεσε τις COSMOTE, VODAFONE και WIND σε νέα ακρόαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 4 Ιουνίου 2014. Λόγω αλλαγής της σύνθεσης της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ κάλεσε τα μέρη σε νέα επαναληπτική ακρόαση τη 17 Σεπτεμβρίου 2018, η οποία πραγματοποιήθηκε. Η απόφαση εκκρεμεί.

Στις 16 Απριλίου 2014, η WIND υπέβαλε καταγγελία ενώπιον της ΕΕΤΤ κατά των εταιρειών CYTA, OTE και COSMOTE σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας σε σχέση με την τήρηση του μητρώου του άρθρου 11 του νόμου 3471/2006. Τη 16 Νοεμβρίου 2016, κοινοποιήθηκε στην COSMOTE και στον OTE κλήση σε ακρόαση. Η ΕΕΤΤ παρέπεμψε την υπόθεση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Τη 16 Μαρτίου 2016, η ΑΠΔΠΧ εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων: α) Διαπίστωνε πως οι εταιρείες ΟΤΕ και COSMOTE δεν εφήρμοσαν και εξακολουθούσαν να μην εφαρμόζουν ορθά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του νόμου 3471/2006, β) Απηύθυνε τη διοικητική κύρωση της προειδοποίησης στις εταιρείες OTE και COSMOTE, όπως τροποποιήσουν τη διαδικασία δήλωσης ένταξης συνδρομητών στο Μητρώο. Επιπροσθέτως, η Αρχή διαβίβασε τον σχετικό φάκελο της υπόθεσης στην ΕΕΤΤ. Στο μεταξύ συναφείς καταγγελίες κατά του ΟΤΕ και της COSMOTE υπέβαλαν στην ΕΕΤΤ και οι εταιρείες FORTHNET και MEDIATEL. Παρέμβαση κατά των ΟΤΕ και COSMOTE άσκησε και η εταιρεία VODAFONE. Την 21 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε ακρόαση και υποβλήθηκε υπόμνημα και συμπληρωματικά στοιχεία. Λόγω αλλαγής της σύνθεσης της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ κάλεσε τα μέρη σε νέα επαναληπτική ακρόαση τη 18 Ιουλίου 2018, οπότε και πραγματοποιήθηκε. Η απόφαση εκκρεμεί.

Στις 20 Ιουλίου 2016, η ΕΕΤΤ κοινοποίησε στην COSMOTE καταγγελία της WIND κατά των COSMOTE και VODAFONE για ισχυριζόμενες παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού σε σχέση με τα τιμολόγια λιανικής τους για τις διεθνείς κλήσεις προς τις θυγατρικές τους στην Αλβανία για την περίοδο από τον Φεβρουάριο 2012 έως σήμερα, ισχυριζόμενη παράβαση του άρθρου 26 του νόμου 3728/2008 για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Η COSMOTE υπέβαλε στην ΕΕΤΤ υπόμνημα με τις απόψεις της και τα αιτηθέντα στοιχεία. H ΕΕΤΤ κάλεσε τις εταιρείες COSMOTE, VODAFONE και WIND σε ακρόαση την 28 Σεπτεμβρίου 2017. Μετά την ακρόαση, τα μέρη κλήθηκαν να υποβάλουν γραπτό υπόμνημα και πρόσθετες πληροφορίες. H COSMOTE υπέβαλε τα αιτηθέντα στοιχεία. Λόγω αλλαγής της σύνθεσης της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ κάλεσε τα μέρη σε νέα επαναληπτική ακρόαση την 4 Ιουνίου 2018, η οποία πραγματοποιήθηκε. Η απόφαση εκκρεμεί.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2018, κοινοποιήθηκε στον ΟΤΕ και την COSMOTE κλήση της ΕΕΤΤ σε ακρόαση με αντικείμενο την εκ νέου επιμέτρηση επιβλητέας κύρωσης για παραβίαση της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας ως προς το μέρος της παράλειψης προηγούμενης γνωστοποίησης της προσφοράς μείωσης παγίου σε πακέτα κινητής τηλεφωνίας COSMOTE σε συνδρομητές που ενεργοποιούσαν συγκεκριμένα πακέτα σταθερής τηλεφωνίας. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε συνέχεια προσφυγών που ασκήθηκαν από τις εταιρείες WIND, VODAFONE και FORTHNET, ακύρωσε την απόφαση της ΕΕΤΤ και δέχτηκε ότι ο ΟΤΕ όφειλε να ζητήσει έγκριση από την ΕΕΤΤ και όχι απλώς να προβεί σε προηγούμενη γνωστοποίηση της σχετικής προσφοράς. Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε τη 14 Ιανουαρίου 2019. Η απόφαση εκκρεμεί.

Share.

Comments are closed.