Έργο ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 18,425 εκατ. ευρώ για 2.900 WiFi hotspots

0

Την εγκατάσταση σε 2.900 σημεία της χώρας υπηρεσίας ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο – WiFi hotspots – προβλέπει έργο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 18,425 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ) που σχεδίασε και προωθεί η γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα, Βασίλη Μαγκλάρα.

Το έργο θα υλοποιηθεί με συμφωνίες πλαίσιο με 3 οικονομικούς φορείς (παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδομών) εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων, που πληρούν τα κριτήρια επιλογής, ωστόσο, δεν αποκλείεται να συναφθεί συμφωνία πλαίσιο και με λιγότερους (π.χ. έναν ή και δύο οικονομικούς φορείς).

Ειδικότερα, αντικείμενο των συμφωνιών πλαίσιο είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα και η υποστήριξη λειτουργίας για τρία χρόνια. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots στους πολίτες σε υπαίθριους ή και κλειστούς δημόσιους χώρους.

Σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα αποτελέσουν χώροι που συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά, όπως ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση, χώροι συνάθροισης κοινού, αναμονής, μετακίνησης, εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (π.χ. πλατείες, πεζόδρομοι, παιδικές χαρές, δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία κλπ.). Στόχος είναι η κατανομή σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση και κυρίως εκεί όπου δεν υπάρχουν, γενικά, ανεπτυγμένες υποδομές πρόσβασης και αξιοποίησης ευρυζωνικών ασύρματων υπηρεσιών.

Τα σημεία εγκατάστασης θα υποδειχθούν από τους Δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής (υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ανάδοχος σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ως προς τον εξοπλισμό πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση 11.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.900 περιοχές ασύρματης WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Αναμένεται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν τέσσερα access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι πέντε ανά περιοχή.

Το έργο θα χωριστεί σε επιμέρους υπο- έργα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής (όχι λιγότερα από 1.500 Access Points σε κάθε εκτελεστική σύμβαση). Η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται στα τρία έτη από την υπογραφή αυτής με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος.

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία έτη (2016, 2017 και 2018) συν το τρέχον, τουλάχιστον τρία ή περισσότερα έργα συνολικού αθροιστικά συμβατικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 1,5 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που να αφορούν: Στην προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης, καθώς και στο σχεδιασμό και υλοποίηση ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο τα οποία αθροιστικά να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον εγκατάσταση 600 συσκευών ασύρματης πρόσβασης/δικτύωσης, με τουλάχιστον το 80% των συσκευών σε εξωτερικούς χώρους και στην προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος διαχείρισης σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης δικτύων.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την προκήρυξη του έργου η οποία αναμένεται άμεσα.

Share.

Comments are closed.