Αύξηση εσόδων 2,1% και κέρδη 32,4 εκατ. ευρώ για τη Vodafone

0

Στα 871,5 εκατ. ευρώ έναντι 853,4 εκατ. (αύξηση 2,1%) διαμορφώθηκαν τα συνολικά έσοδα της Vodafoneγια την οικονομική της χρήση 1/4/2017 – 31/3/2018 σύμφωνα με τα στοιχεία ισολογισμού που δημοσιοποίησε στην Ελλάδα.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 58,4 από 30,5 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό της αποτέλεσμα (μετά από φόρους) ήταν 32,4 εκατ. ευρώ από ζημιές 11,2 εκατ. ευρώ.

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της στο τέλος της οικονομικής της χρήσης ήταν 630,9 εκατ. ευρώ, έναντι 671,2 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα 142,4 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η Vodafoneαντλεί το σύνολο του δανεισμού της από εταιρεία του Vodafone Group (Vodafone Investments Luxembourg) και το πραγματικό σταθμισμένο επιτόκιο της χρήσης 2018 ήταν 2,6% (2017: 3,2%).

Με βάση την ανάλυση των εσόδων που παρατίθεται στον ισολογισμό, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής κατά την εξεταζόμενη χρήση ήταν 560,2 εκατ. ευρώ έναντι 569,5 εκατ., από υπηρεσίες σταθερής 207,1 εκατ. από 191,9 εκατ. και τα έσοδα από συσκευές 59 εκατ. από 58,4 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο του ποσού που διατέθηκε στο προσωπικό ήταν 70,3 εκατ. από 79,2 εκατ. ευρώ.

Share.

Comments are closed.