Χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ για «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»

0

Στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στοχεύουν δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ που ξεκινούν, υπό τις ονομασίες «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».

Στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακό Βήμα», συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, δύναται να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ενώ στη δράση «Ψηφιακό Άλμα», επίσης προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50% και καλύπτονται δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (hosting, σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος κ.α.).

Οι δράσεις απευθύνονται ειδικότερα σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: Έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017 και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV – Μη Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ).

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης και για τις δύο δράσεις είναι από 11/6/2018 έως 17/9/2018.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει μεταξύ άλλων:

  • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
  • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής.

Η χρηματοδότηση αφορά συγκεκριμένα:

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού. Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 2 τουλάχιστον γλώσσες. Μobile responsive. Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών. Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation). Σύνδεση στο διαδίκτυο. Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads). Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. Μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού και Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Share.

Comments are closed.