«Οι περισσότερες από τις δραστηριότητές μας, κυρίως οι ψηφιακές προτάσεις μας, παρουσίασαν εντυπωσιακές επιδόσεις και επιχειρησιακά αντιστάθμισαν επαρκώς τις διαρθρωτικές προκλήσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Αυξάνοντας τις προβλέψεις μας (guidance), αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας στην ικανότητα της εταιρείας να μεταχειριστεί τις διαρθρωτικές αλλαγές και να διαμορφώσει την ψηφιακή βιομηχανία», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

 • Τα έσοδα ανήλθαν σε €20,1 δις., σχεδόν αμετάβλητα από το 2ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2017, ενώ οι παραγγελίες ήταν επίσης ισχυρές στα €22,3 δις., 2% κάτω από την υψηλή βάση σύγκρισης του προηγούμενου έτους, η οποία περιελάμβανε σημαντικά υψηλότερο όγκο από μεγάλες παραγγελίες. O δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 1,11.
 • Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, τα έσοδα παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο και οι παραγγελίες μειώθηκαν κατά 1%.
 • Στις Βιομηχανικές Δραστηριότητες το κέρδος ανήλθε σε €2,3 δις. και το περιθώριο κέρδους των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων στο 11,0%. Η ισχυρή απόδοση που έχει διαμορφώσει η Διεύθυνση Digital Factory, συγκρατήθηκε από την απότομη μείωση του κέρδους και της αποδοτικότητας από τη Διεύθυνση Power and Gas.
 • Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €2,0 δις. και περιλαμβάνουν κέρδη €0,7 δις. από τις δραστηριότητες χαρτοφυλακίου που διαχειρίζονται κεντρικά. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν σε €2,39, έναντι €1,75 του δεύτερου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2017.
 • Η επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά της Siemens Healthineers AG περιλάμβανε επιτόκιο 15% στην επιχείρηση.
 • Ισχυρή λήψη παραγγελιών, μόνο ελαφρώς κάτω από την υψηλή βάση σύγκρισης στο δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2017. Χαμηλότερος όγκος από μεγάλες παραγγελίες, ειδικότερα στη Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), που σχηματίστηκε μέσω συγχώνευσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο, από τις Διευθύνσεις Energy Management και Power and Gas. Οι παραγγελίες αυξήθηκαν ξεκάθαρα, εξαιρούμενης της αλλαγής στην ποσότητα των μεγάλων παραγγελιών.
 • Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών ανήλθε σε €129 δις.
 • Τα έσοδα περιλαμβάνουν μια απότομη αύξηση στη Διεύθυνση SGRE εξαιτίας της συγχώνευσης και του διψήφιου ρυθμού ανάπτυξης της Δραστηριότητας Digital Factory. Όπως αναμενόταν, συνεχίστηκε η σημαντική πτώση των εσόδων για την Διεύθυνση Energy and Gas στις συμβαλλόμενες αγορές.
 • Τα αρνητικά αποτελέσματα των συναλλαγματικών διαφορών, απέσπασαν επτά ποσοστιαίες μονάδες από τις παραγγελίες και έξι ποσοστιαίες μονάδες από την εξέλιξη των εσόδων. Οι συναλλαγές χαρτοφυλακίου προσέθεσαν έξι ποσοστιαίες μονάδες τόσο στις παραγγελίες, όσο και στην ανάπτυξη εσόδων.
 • Η κερδοφορία των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων μειώθηκε, κυρίως λόγω της Διεύθυνσης Energy and Gas, όπου οι δυνάμεις της αγοράς οδήγησαν σε μείωση των κερδών κατά €325 εκατ. σε ετήσια βάση. Συνεχίστηκε η ισχυρή απόδοση σε μια πλειοψηφία άλλων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, κυρίως στη Δραστηριότητα Digital Factory, η οποία αύξησε έντονα το κέρδος της στον τομέα του λογισμικού διαχείρισης μικρού κύκλου, αλλά και του κύκλου ζωής προϊόντων. Η Διεύθυνση Mobility ξεπέρασε την υψηλή κερδοφορία που πέτυχε το 2ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2017. Η Διεύθυνση Building Technologies και η Siemens Healthineers κατέγραψαν πάλι υψηλές εισφορές κερδών, αλλά σημείωσαν πτώση λόγω κέρδους €94 εκατ. που σχετίζεται με τροποποιήσεις συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για τη Διεύθυνση Building Technologies το 2ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2017 (συνολικό αποτέλεσμα για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες: €138 εκατ.) και αρνητικές συναλλαγματικές επιπτώσεις για τη Siemens Healthineers.
 • Εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, οι δραστηριότητες χαρτοφυλακίου που διαχειρίζονται κεντρικά (CMPA) παρουσίασαν κέρδος ύψους €900 εκατ. σε σχέση με την επένδυση της Siemens στην Atos SE, ως αποτέλεσμα της μεταφοράς μετοχών της Siemens Atos στη Siemens Pension-Trust e.V. Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από ζημία απομείωσης αξίας €154 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με επένδυση σε ίδια κεφάλαια, επίσης στο πλαίσιο της CMPA. Ενώ το κόστος εντός των Εταιρικών στοιχείων μειώθηκε, αυτό αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μεγαλύτερη αύξηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από συνενώσεις επιχειρήσεων, που προήλθαν κυρίως από τη συγχώνευση της SGRE και την εξαγορά της Mentor Graphics.
 • Τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και το καθαρό κέρδος επωφελήθηκαν από χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή σε ετήσια βάση, εξαιτίας των αποτελεσμάτων από την απελευθέρωση των φορολογικών διατάξεων και το ευρέως αφορολόγητο κέρδος από την προαναφερόμενη μεταβίβαση μετοχών στην Atos SE. Αυτοί οι παράγοντες αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις του φόρου εισοδήματος που συνδέονται με την ίδρυση του Ομίλου Siemens Healthineers.
 • Η επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (IPO) της Siemens Healthineers τον Μάρτιο του 2018, με συνολικό όγκο τοποθέτησης €4,2 δις., είχε ως αποτέλεσμα ταμειακές εισροές (καθαρές από έξοδα συναλλαγής) €3,6 δις. το τρέχον τρίμηνο και €0,5 δις. στις αρχές του 3ου τριμήνου του 2018. Οι εν λόγω οι ταμειακές εισροές δεν αποτελούν μέρος των Διαθέσιμων Ταμειακών Ροών.
 • Το Απασχολούμενο Κεφάλαιο (ROCE) επωφελήθηκε από το υψηλότερο καθαρό κέρδος στο τρέχον τρίμηνο, το οποίο αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό την αύξηση του μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου, λόγω κυρίως της συγχώνευσης της Δραστηριότητας της SGRE και της εξαγοράς της Mentor Graphics.
 • Οι εισφορές συνολικού ύψους €1,8 δις. ενισχύουν τα συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία της Siemens και διασφαλίζουν περαιτέρω τα οφέλη συνταξιοδότησης των εργαζομένων στη Γερμανία. Σημαντική μείωση των προβλέψεων για συντάξεις και παρόμοιες υποχρεώσεις, σε €8,1 δις. ευρώ την 31η Μαρτίου 2018 (31 Δεκεμβρίου 2017: €9,7 δις. ευρώ)

Εκτιμήσεις

Συνεχίζουμε να αναμένουμε γεωπολιτικές αβεβαιότητες όπως εμπορικούς περιορισμούς που ενδέχεται να επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα. Σε συνέχεια των ισχυρών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018, επιβεβαιώνουμε τις προσδοκίες μας για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) από τα καθαρά κέρδη σε ένα εύρος από το €7,70 στο €8,00, εξαιρώντας επιβαρύνσεις αποζημιώσεων, σε αύξηση από το εύρος του €7,20 στο €7,70. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνουμε την προσδοκία μας για μέτρια αύξηση εσόδων, χωρίς επιδράσεις από τις συναλλαγματικές διαφορές και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, και συνεχίζουμε να αναμένουμε πως οι παραγγελίες θα υπερβούν τα έσοδα με τον δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται πάνω από 1 για ολόκληρο το χρηματοοικονομικό έτος. Εξακολουθούμε να αναμένουμε ένα περιθώριο κέρδους σε ένα εύρος από το 11% στο 12% για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητές μας, εξαιρώντας και πάλι τις επιβαρύνσεις αποζημιώσεων.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

Leave A Reply