Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας για τον Όμιλο Quest το 2017

0

Ο Όμιλος Quest κατά το οικονομικό έτος 2017:

 • Πέτυχε ανάπτυξη 12% στις πωλήσεις, φτάνοντας τα €436 εκ. και 23% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), φτάνοντας τα €39 εκ.
 • Επέστρεψε στους μετόχους του €31,4 εκ. (€27,4 εκ. σε είδος μέσω της απόσχισης της BriQ και €4 εκ. σε μετρητά).
 • Υπερκάλυψε την απώλεια των εσόδων και κερδών της Quest Energy, η οποία στο τέλος του 2016 πούλησε 2 μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα που είχαν ετήσια έσοδα €7 εκ., EBIΤDA €5 εκ. και οργανική κερδοφορία (EBT) €2,2 εκ.
 • Πέτυχε μεταστροφή (turn around) των ζημιών του 2016 σε οργανική κερδοφορία (ΕΒΤ) στις εταιρείες Cardlink και Quest Online.
 • Υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις σχετιζόμενες κυρίως με την ανάπτυξη των εργασιών της ύψους περίπου €25 εκ.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & μεγέθη παρουσιάζονται ακολούθως:

(ποσά σε € x 1.000)  2017  2016 %
Πωλήσεις 436.449 388.227 12,4%
Κέρδη προ φόρων τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) 39.251 31.792 23,5%
Προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (Adjusted ΕBT) * 24.452 17.407 40,5%
Κέρδη προ φόρων (EBT) 15.076 17.294 (12,8)%
Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 5.912 6.283 (5,9)%
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤ&ΜΙ) 6.365 2.399 165%
Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 0,5341 0,2011 166%
       
*Adjustments -9.376 -112
Κεφαλαιουχικές και λοιπές νέες επενδύσεις 25.038 17.064 46,7%
Καθαρή Δανειακή Θέση (Net Debt) 4.509 -19.858

*Adjustments: Αφορούν “Λοιπά κέρδη / (ζημίες)” που σχετίζονται με την επενδυτική δραστηριότητα – ως Σημείωση 33 των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

quest-building

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €4,5 εκ., έναντι -€19,9 εκ. της προηγούμενης χρήσης. H μεταβολή οφείλεται κυρίως στις σημαντικές νέες επενδύσεις ύψους €25 εκ. καθώς και σε κεφάλαιο κίνησης για την ανάπτυξη των πωλήσεων ύψους περίπου €19 εκ.

Επιπρόσθετα ο Όμιλος κατά το 2017 :

 • Εξαγόρασε το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας Quest Ενεργειακή έναντι συνολικού τιμήματος € 2,4 εκ. αποκτώντας έτσι το 100% της εταιρείας.
 • Αγόρασε 2 νέα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 5MW έναντι συνολικού τιμήματος € 4,5 εκ.
 • Υλοποίησε σημαντικές νέες επενδύσεις ύψους € 15 εκ. για την ανάπτυξη του δικτύου POS στην Cardlink.
 • Από-επένδυσε από μη σημαντικές (non – core) μειοψηφικές συμμετοχές της στις εταιρίες ΙΑΣΩΝ και ACE αποκομίζοντας περίπου €1,2εκ.
 • Συνέχισε και επέκτεινε τις δράσεις για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού και των στελεχών του.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2017 ανήλθαν σε €4,48 εκ. μειωμένα κατά περίπου 30%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €3,3 εκ. έναντι €3,9 εκ. το 2016, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε €2,2 εκ. έναντι ζημιών €1,6 εκ. και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €2 εκ. έναντι ζημιών €1,8 εκ. στο 2016. Τα έσοδα από μερίσματα ανήλθαν σε €3,3 εκ. έναντι €3,8 εκ. στο 2016. Τα κέρδη προ φόρων του 2017 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά €1,1 εκ. κυρίως λόγω πρόβλεψης απομείωσης αξίας ακινήτων .

Πορεία 2017 & Προοπτικές για το 2018 ανά δραστηριότητα

Αναλυτικότερα , αναφέρονται τα ακόλουθα :

 • Προϊόντα Πληροφορικής (Info Quest Technologies, Quest on Line (you.gr), iSquare, iStorm)
 • Κατά το 2017 υπήρξε ανάπτυξη 14% στις πωλήσεις. Τα κέρδη προ φόρων του 2017 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά €0,3 εκ. λόγω πρόβλεψης απομείωσης μειοψηφικών συμμετοχών.
 • Κατά το 2018 εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη που θα προέλθει κυρίως από το Mobility και την ανάπτυξη του e-commerce.
 • Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems)
 • Κατά το 2017 υπήρξε οριακή ανάπτυξη των πωλήσεων, που προήλθε κυρίως από το εξωτερικό (από έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πλέον αποτελούν περίπου το 40% των εσόδων), ενώ υπήρξε επιδείνωση των κερδών που προήλθε κυρίως από την καθυστέρηση σημαντικών έργων στην εγχώρια αγορά. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του 2017 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά €1 εκ. λόγω απομείωσης αξίας ακινήτων.
 • Για το 2018 εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα είναι σταθερές, θα υπάρξει ανάπτυξη στο εξωτερικό αλλά παράλληλα εκτιμάται ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά στην κερδοφορία λόγω αφενός της ύφεσης στην εγχώρια αγορά και αφετέρου λόγω των έργων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις.
 • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier)
 • Στο 2017 υπήρξε ανάπτυξη περίπου 10% προερχομένη τόσο από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, όσο και από τη βελτίωση του μεριδίου αγοράς στις υπηρεσίες απλού ταχυδρομείου.
 • Στο 2018 εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών (λόγω του e-commerce).
 • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink)
 • Ο κλάδος στο 2017 είχε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στις πωλήσεις (81%) από όλους τους άλλους τομείς και υπερ-διπλασιασμό της λειτουργικής κερδοφορίας ΕΒΙΤDA, καθώς επηρεάστηκε θετικά από την υποχρέωση – βάσει της νομοθεσίας – των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) επηρεάστηκαν αρνητικά με πρόβλεψη ύψους €7,7 εκ. για το τίμημα εξαγοράς της εταιρείας. Επίσης υλοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις περίπου €15 εκ. για την ανάπτυξη της εγκατεστημένης βάσης που ανήλθε σε 280 χιλ. POS.
 • Στο 2018 εκτιμάται ότι θα υπάρξει ηπιότερη ανάπτυξη, προερχόμενη κυρίως από την αύξηση των ηλ. συναλλαγών, καθότι η πλειονότητα των POS έχει ήδη εγκατασταθεί.
 • Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας – από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy)
 • Στο 2017 υπήρξε συρρίκνωση της δραστηριότητας λόγω της πώλησης δύο μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων στα τέλη του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) επηρεάστηκαν θετικά κατά €0,8 εκ. κυρίως από διαγραφή παλαιότερης αρνητικής πρόβλεψης. Το 2017 αποκτήθηκαν δύο νέα πάρκα έναντι περίπου €4,5 εκ. και η συνολική εγκατεστημένη βάση έφτασε στα 5,7ΜW, καθώς επίσης εξαγοράσθηκε το σύνολο των μετοχών της εταιρίας, καθιστώντας την Quest Energy 100% θυγατρική της Quest Συμμετοχών.
 • Στο 2018 εκτιμάται ανάπτυξη προερχόμενη από τις επενδύσεις του 2017, ενώ σχεδιάζεται η σταδιακή υλοποίηση νέων επενδύσεων για την αύξηση της εγκατεστημένης βάσης σε ισχύ άνω των 10ΜW.

Οι λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία η οποία πλέον μετά την απόσχιση της BriQ από τον όμιλο – εξαιρουμένων των μερισμάτων – παρουσιάζει ετήσια έσοδα περίπου €1 εκ..

Ο Όμιλος Quest εξακολουθεί να υλοποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια με βασική προτεραιότητα την αύξηση των εσόδων, τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, τον περιορισμό των κινδύνων από πιστώσεις, ελεγχόμενη δανειακή έκθεση και την σταδιακή βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητες του Ομίλου Quest για το 2018 είναι:

 • Η διατήρηση και βελτίωση των μεγεθών και της οργανικής κερδοφορίας από όλες τις δραστηριότητες.
 • Η επίτευξη μεγαλύτερης ανάπτυξης σε συγκεκριμένες δραστηριότητες τόσο με οργανική ανάπτυξη όσο και με εξαγορές εταιριών στην Ελλάδα & στο εξωτερικό.
 • Η σταδιακή από-επένδυση από χαμηλής απόδοσης περιουσιακά στοιχεία.
 • Η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε περιοχές με μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Με την προϋπόθεση της σταθερότητας στην Ελληνική οικονομία, εκτιμάται ότι ο όμιλος Quest θα παρουσιάσει αύξηση των βασικών οικονομικών μεγεθών του κατά το 2018 και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply