Siemens: οικονομικά αποτελέσματα 4ου τριμήνου 2017

0

«Η ομάδα μας σε παγκόσμιο επίπεδο έφερε άριστα αποτελέσματα στο χρηματοοικονομικό έτος 2017, ξεπερνώντας ακόμα και την ιστορική επιτυχία του περασμένου έτους. Οι περισσότερες δραστηριότητες είναι ισχυρότερες από ποτέ και είναι καλά εξοπλισμένες για την ψηφιακή εποχή. Παρόλα αυτά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαρθρωτικά ζητήματα σε ορισμένες μεμονωμένες δραστηριότητες. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας στο χρηματοοικονομικό έτος 2018. Θα εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας στην αγορά και θα χειριστούμε τις προκλήσεις προσεκτικά, υπεύθυνα και σχολαστικά», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

siemens-results-2017

Χρηματοοικονομικό έτος 2017

 • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4%, στα €83.0 δις, οι παραγγελίες ήταν ισχυρές στα €85.7 δις, μόλις κατά 1% κάτω από το υψηλό επίπεδο έναν χρόνο πριν, παρά τη σημαντική, συνεχιζόμενη συρρίκνωση των αγορών για τη Διεύθυνση Power and Gas που κατέγραψε μεγάλες παραγγελίες στην Αίγυπτο, συνολικού ύψους €4,7 δισ. το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 1.03
 • Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% και οι παραγγελίες μειώθηκαν κατά 2%
 • Τα κέρδη των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αυξήθηκαν κατά 8%, στα €9.5 δις, με διψήφιο αριθμό αυξήσεων στις Διευθύνσεις Building Technologies, Digital Factory, Mobility και Process Industries and Drives, υπερ-αντισταθμίζοντας τις μειώσεις στη Διεύθυνση Power and Gas και στη Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE)
 • Το περιθώριο κερδοφορίας των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων έφτασε το 11.2%, με την πλειοψηφία των δραστηριοτήτων να βρίσκονται εντός ή πάνω από το εύρος των στόχων τους
 • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11%, στα €6.2 δις, καθοδηγούμενα από την ισχυρή λειτουργική απόδοση, τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ( EPS) έφτασαν τα €7.44, αρκετά εντός του εύρους των προβλέψεων
 • H Siemens προτείνει την αύξηση του μερίσματος €0.10 ανά μετοχή, στα €3.70 ανά μετοχή

4ο Τρίμηνο Χρηματοοικονομικού έτους 2017

 • Οι παραγγελίες του τετάρτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση, στα €23.7 δις, καθοδηγούμενες από ένα μεγαλύτερο όγκο μεγάλων παραγγελιών, και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2%, στα €22.3 δις, με το δείκτη καταγραφή της τάσης των πωλήσεων να διαμορφώνεται στο 1.06
 • Εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 16% και τα έσοδα κατά 1%
 • Τα κέρδη των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων μειώθηκαν στα €2.2 δις κυρίως λόγω της απότομης μείωσης των κερδών της Διεύθυνσης Power and Gas και της ζημίας στη SGRE
 • Τα καθαρά κέρδη και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 10%, στα €1.3 δις και €1.57, αντιστοίχως
 • Περισσότερες παραγγελίες σε όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες. Συνολική ανάπτυξη, καθοδηγούμενη κυρίως από τον υψηλότερο όγκο των μεγάλων παραγγελιών στη SGRE, και στις Διευθύνσεις Energy Management και Power and Gas
 • Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών για τον Όμιλο Siemens στα €126 δις, που αναφέρονται σύμφωνα με το IFRS 15
 • Τα έσοδα αυξήθηκαν στην πλειονότητα των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ραγδαίας ανάπτυξης της SGRE λόγω των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, διψήφιος αριθμός ανάπτυξης της Διεύθυνσης Digital Factory και της καθαρής ανάπτυξης στη Διεύθυνση Mobility. Όπως ήταν αναμενόμενο, συνεχής σημαντική πτώση στη Διεύθυνση Power and Gas σε αγορές παροχής κατασκευαστικών υπηρεσιών
 • Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών προσέθεσε από τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη των παραγγελιών και των εσόδων. Οι αρνητικές επιπτώσεις των ξένων συναλλαγματικών διαφορών αφαίρεσαν τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη των παραγγελιών και τρεις ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη των εσόδων
 • Κέρδη Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων: βελτιώσεις στην πλειονότητα των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, υπερ-αντισταθμίζοντας μια απότομη πτώση κερδών στη Διεύθυνση Power and Gas σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς και μιας ζημίας στη SGRE κυρίως εξαιτίας της καταγραφής των αποθεμάτων. Η Healthineers υπερέβη τα υψηλά κέρδη που σημείωσε στο αντίστοιχο τρίμηνο του περσινού χρόνου, ενώ η συμβολή των υψηλών κερδών της Διεύθυνσης Digital Factory περιλάμβανε μια εξαιρετική απόδοση στις δραστηριότητες μικρού κύκλου
 • Τα έσοδα από συνεχιζόμενες λειτουργίες και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν καθώς τα χαμηλότερα κέρδη από τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες υπερ-αντισταθμίστηκαν από θετικούς παράγοντες εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, ιδιαιτέρως συμπεριλαμβανομένων των Εταιρικών στοιχείων, της Siemens Real Estate και των εξόδων φόρου εισοδήματος
 • Μείωση στις διαθέσιμες ταμειακές ροές από τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, στα €2.837 δις από το υψηλό επίπεδο των €4.034 δις στο 4ο τρίμηνο του προηγούμενου χρηματοοικονομικού έτους. Η μείωση στις διαθέσιμες ταμειακές ροές οφείλεται κυρίως λόγω των χαμηλότερων καταβολών έργων από πελάτες στη Διεύθυνση Power and Gas
 • ΑΚ μειώθηκε καθώς το υψηλότερο καθαρό εισόδημα υπερ-αντισταθμίστηκε από μια σημαντική αύξηση στο μέσο απασχολούμενο κεφάλαιο, ως αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο της εξαγοράς της Mentor Graphics και της συγχώνευσης της SGRE

Υιοθέτηση του IFRS 15, Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες

Από το χρηματοοικονομικό έτος 2018 και μετά, η Siemens θα υιοθετήσει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 15 (ΔΠΧΠ 15), Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες, αναδρομικά, δηλ. τα αποτελέσματα για το χρηματοοικονομικό έτος 2017 θα παρουσιαστούν σε συγκρίσιμη βάση. Δεν αναμένουμε ότι η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ 15 θα έχει σημαντική επίδραση στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Siemens. Σε προκαταρκτική βάση, η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ 15 αναμένεται να μειώσει τα αναφερόμενα έσοδα για το χρηματοοικονομικό έτος 2017 κατά περίπου €0,2 δις και τα αναφερόμενα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το χρηματοοικονομικό έτος 2017 κατά περίπου €0,10, τα οποία προκύπτουν κυρίως από τα κέρδη των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων. Το αναφερόμενο περιθώριο κέρδους για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες για το χρηματοοικονομικό έτος 2017 αναμένεται να μειωθεί κατά 0,1 περίπου εκατοστιαίες μονάδες. Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ 15, ξεκινώντας από την ανακοίνωση των παρόντων οικονομικών αποτελεσμάτων, αναφέρουμε το ανεκτέλεστο του Ομίλου Siemens, το οποίο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο ορισμό, περιλαμβάνει πλέον και το ανεκτέλεστο στις δραστηριότητες εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, συμψηφισμούς για συναλλαγές μεταξύ των δραστηριοτήτων, και αλλαγές που προκύπτουν από τις οδηγίες των ΔΠΧΠ 15.

Εκτιμήσεις

Αναμένουμε μια μικτή εικόνα στο περιβάλλον της αγοράς μας το χρηματοοικονομικό έτος 2018, που κυμαίνεται από τις ισχυρές αγορές για τις δραστηριότητες μικρού κύκλου έως τις δυσμενείς δυναμικές στις αγορές παραγωγής ενέργειας, καθώς και από γεωπολιτικές αβεβαιότητες που μπορεί να περιορίσουν το επενδυτικό κλίμα. Για το χρηματοοικονομικό έτος 2018 αναμένουμε μικρή αύξηση στα έσοδα, εξαιρώντας τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών διαφορών και του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, και αναμένουμε ότι οι παραγγελίες θα υπερβούν τα έσοδα με το δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται πάνω από το 1. Αναμένουμε περιθώρια κερδοφορίας για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητές από 11% έως 12%, και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) από τα καθαρά κέρδη από €7,20 έως €7,70, μη συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων .

Αυτές οι εκτιμήσεις αποκλείουν επιβαρύνσεις που σχετίζονται με νομικά και ρυθμιστικά θέματα, επιπτώσεις στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) που σχετίζονται με μειοψηφίες που κατέχουν μετοχές της Healthineers μετά την προγραμματισμένη Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO), και πιθανές επιβαρύνσεις που μπορεί να ακολουθήσουν την εισαγωγή ενός νέου στρατηγικού προγράμματος.

Share.

Leave A Reply