Τουλάχιστον 200,7 εκ. ευρώ οι Cosmote, Vodafone και Wind για 11 δικαιώματα στα 1800 MHz

0

Τουλάχιστον 200,7 εκατ. ευρώ θα καταβάλουν συνολικά στο δημόσιο οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, Cosmote, Vodafone και Wind, ως τίμημα για τα δικαιώματα χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 1800 MHz, σύμφωνα με το τεύχος προκήρυξης της δημοπρασίας, το οποίο ετέθη για μια εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

Ειδικότερα, το προαναφερόμενο ποσό είναι το άθροισμα των τιμών εκκίνησης της δημοπρασίας για 6 δικαιώματα φάσµατος εύρους ζώνης 2×5 MHz στην ζώνη των 1800 MHz στις φασµατικές περιοχές 1830-1845 & 1735-1750 και 1805-1820 & 1710-1725 (τιμή εκκίνησης για κάθε δικαίωμα 19,7 εκατ. ευρώ) και  5 εύρους ζώνης 2×5 MHz στην ζώνη των 1800 MHz στη φασµατική περιοχή 1855-1880 & 1760-1785 (τιμή εκκίνησης για δικαίωμα 16,5 εκατ. ευρώ).

Βάσει του χρονοδιαγράμματος η δημοσίευση του τεύχους προκήρυξης θα γίνει στις 1 Αυγούστου, η κατάθεση φακέλων συμμετοχής έχει οριστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 6 Νοεμβρίου.

Η ΕΕΤΤ για τον υπολογισµό της τιµής εκκίνησης των δικαιωµάτων χρήσης στη ζώνη των 1800 MHz, βασίστηκε στη τιµή εκχώρησης δικαιωµάτων χρήσης της ιδίας ζώνης το 2011 και προέβη σε προσαρµογές µε βάση τον πληθωρισµό, τον δείκτη Gross Domestic Product (GDP) – constant prices in national currency και την διάρκεια εκχώρησης του δικαιώµατος.

1800-mhz

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σύμφωνα με το Σχέδιο Τεύχους Προκήρυξης αποτελείται από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο κάθε συµµετέχων στην διαδικασία  έχει  το δικαίωµα να αιτηθεί τον αριθµό των τµηµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από τα Α.1 έως και Α.6 που επιθυµεί να του χορηγηθούν και τον αριθµό των τµηµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από τα Β.1 έως και Β.5 που επιθυµεί να του χορηγηθούν. Εάν ο συνολικός αριθµός των τµηµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από τα Α.1 έως και Α.6 που αιτούνται οι συµµετέχοντες που έχουν προεπιλεγεί είναι µικρότερος ή ίσος από έξι (6) και ο συνολικός αριθµός των τµηµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από τα Β.1 έως και Β.5 που αιτούνται οι συµµετέχοντες που έχουν προεπιλεγεί είναι µικρότερος ή ίσος από πέντε (5) τότε στους συµµετέχοντες χορηγείται ο αριθµός τµηµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν αιτηθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας.  ∆ιαφορετικά τα τµήµατα ραδιοσυχνοτήτων, χορηγούνται µέσω δηµοπρασίας πολλαπλών γύρων µε αυξανόµενο τίµηµα.

Σε περίπτωση που µετά το τέλος της δηµοπρασίας: α) κάποιο Τµήµα Ραδιοσυχνοτήτων δεν έχει χορηγηθεί, αυτό µπορεί να χορηγηθεί µε διαδικασία που θα αρχίσει τουλάχιστον 2 έτη από την ολοκλήρωση της παρούσας δηµοπρασίας, β) κανένα Τµήµα Ραδιοσυχνοτήτων δεν έχει χορηγηθεί, τα Τµήµατα Ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί µεταγενέστερα από την ΕΕΤΤ.

Όροι πληρωµής

Το εκπλειστηρίασµα καταβάλλεται ως εξής:

1η Επιλογή: Το 100% του Εκπλειστηριάσµατος καταβάλλεται τοις µετρητοίς εντός 10 ηµερών από την Απόφαση της ΕΕΤΤ µε την οποία ανακηρύσσονται Υπερθεµατιστές, σε λογαριασµό που θα ανακοινώσει η ΕΕΤΤ ή

2η Επιλογή: Το 70% του Εκπλειστηριάσµατος καταβάλλεται τοις µετρητοίς εντός 10 ηµερών από την Απόφαση της ΕΕΤΤ µε την οποία ανακηρύσσονται Υπερθεµατιστές, σε λογαριασµό που θα ανακοινώσει η ΕΕΤΤ, και το υπολειπόµενο 30% του Εκπλειστηριάσµατος καταβάλλεται σε 3 ετήσιες δόσεις, προσαυξηµένες µε το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ελληνικού δηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες,  µε ηµεροµηνία πρώτης καταβολής την 28η Νοεµβρίου 2021.

Share.

Leave A Reply