Η Info Quest Technologies πιστοποιείται για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

0

Προσηλωμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και με συναίσθηση της περιβαλλοντικής της ευθύνης, η Info Quest Technologies πιστοποιήθηκε πρόσφατα από την ΤUV Hellas κατά το Πρότυπο ISO 14001:2004 για το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει.

Η Info Quest Technologies αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητές της έχουν επίπτωση στο περιβάλλον, έχει λάβει εδώ και πολλά χρόνια τη στρατηγική απόφαση να μελετά, να καταγράφει τις περιβαλλοντικές αυτές επιπτώσεις και να λαμβάνει μέτρα και πρωτοβουλίες για τον περιορισμό αυτών, πέρα και πάνω από τις όποιες κανονιστικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, εφαρμόζοντας ένα πλήρως τεκμηριωμένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και παρακολουθώντας επί μέρους δείκτες, η εταιρεία υλοποιεί συγκεκριμένα προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της, αλλά και για την εκπαίδευσή τους σε περιβαλλοντικά θέματα.

quest-building

Η κατά ISO 14001 πιστοποίηση, επιβεβαιώνει την αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της Info Quest Technologies, με την εφαρμογή ενός συστήματος που υπόκειται σε συνεχείς βελτιώσεις και ελέγχους, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Οι πρωτοβουλίες και δράσεις για την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και, ευρύτερα, την προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητα τόσο για την Info Quest Technologies, όσο και για τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου Quest, και εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest, που καθοδηγούνται από την Ολοκληρωμένη Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ομίλου.

Share.

Leave A Reply