Κοινή χρήση των καφάο προτείνει η ΕΕΤΤ

0

Να «μοιράσουν» τις υπαίθριες καμπίνες για να υλοποιήσουν την τεχνολογία vectoring και στη συνέχεια να αγοράζουν ο ένας από τον άλλο χονδρική, με τις ίδιες προϋποθέσεις, καλεί τους ΟΤΕ, Vodafone, Wind, Forthnet και Cyta η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) προκειμένου να αναβαθμιστεί  το δίκτυο της σταθερής τηλεφωνίας.

KAFAO

Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του τρίτου και τέταρτου γύρου ανάλυσης αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που ετέθη έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση, προτείνει δύο διαφορετικές διαδικασίες για την εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring και τη σχέση της με τη διάθεση υπηρεσιών υποβρόχων.

Οι δύο διαδικασίες διαφέρουν ως προς τον τρόπο ανάθεσης των σημείων υλοποίησης της τεχνολογίας vectoring στον ΟΤΕ και στους παρόχους. Η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση, θα διαμορφώσει την τελική της πρόταση επί των διαδικασιών, την οποία θα συμπεριλάβει στο σχέδιο μέτρων που θα κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

1. Αναλυτικότερα, με βάση τη διαδικασία 1: Όλοι οι πάροχοι εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ και σε συνέχεια σε ετήσια βάση θα υποβάλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια (Business plans) αναφορικά με τις υπαίθριες καμπίνες στις οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν αρχιτεκτονική VDSL/Vectoring.  Η πρόταση κάθε παρόχου γίνεται ανά Αστικό Κέντρο (ΑΚ), αναφέροντας αναλυτικά τις υπαίθριες καμπίνες στις οποίες προτίθεται να υλοποιήσει τεχνολογία VDSL/Vectoring, καθώς και τον μήνα ενεργοποίησης κάθε υπαίθριας καμπίνας, δηλαδή τον μήνα κατά τον οποίο ο πάροχος θα μπορεί να δώσει στη καμπίνα αυτή λιανικά και χονδρικά προϊόντα. Το πλάνο θα καλύπτει χρονικό ορίζοντα 2 ετών.

Δύο ή περισσότεροι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν από κοινού πλάνο υλοποίησης vectoring σε ένα ή περισσότερα ΑΚ.

Η ΕΕΤΤ εντός διμήνου από την ως άνω υποβολή αποφασίζει για την κατανομή των υπαίθριων καμπινών σε ΟΤΕ/παρόχους ώστε να ξεκινήσουν την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Η κατανομή των υπαίθριων καμπινών σε ΟΤΕ/παρόχους για υλοποίηση τεχνολογίας vectoring γίνεται ανά ΑΚ με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης του ΑΚ βάσει του αριθμού υπαίθριων καμπινών. Στην περίπτωση όπου δύο προτάσεις εξασφαλίζουν ίδιο ποσοστό κάλυψης σε ένα ΑΚ, το ΑΚ ανατίθεται στον πάροχο που, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καταθέσει, ενεργοποιεί το 50% των υπαίθριων καμπινών του σχεδίου του νωρίτερα. Στην περίπτωση όπου δύο ή περισσότεροι πάροχοι έχουν υποβάλει από κοινού σχέδιο υλοποίησης VDSL vectoring, η ανάθεση ενός ΑΚ στο σχήμα αυτό των παρόχων θα γίνεται με κριτήριο την αθροιστική κάλυψη υπαίθριων καμπινών από όλους τους παρόχους του σχήματος και όχι με βάση το ποσοστό κάλυψης καθενός χωριστά.

Η ΕΕΤΤ θα κοινοποιεί το τελικό σχέδιο ανάθεσης στον ΟΤΕ και στους παρόχους, το οποίο θα είναι δεσμευτικό.

2. Με βάση τη διαδικασία 2  εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ και σε συνέχεια σε ετήσια βάση, όλοι οι πάροχοι (ΟΤΕ και εναλλακτικοί πάροχοι) καλούνται να υποβάλουν επιχειρηματικά σχέδια (business plan) σχετικά με το πιθανό ενδιαφέρον τους για υλοποίηση VDSL vectoring σε υπαίθριες καμπίνες. Τα σχέδια αυτά έχουν διάρκεια ενός έτους. Τα σχέδια θα αναφέρουν αναλυτικά τις υπαίθριες καμπίνες στις οποίες ο εκάστοτε πάροχος ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί καθώς και τον χρόνο υλοποίησης της τεχνολογίας vectoring σε κάθε καμπίνα.

Η ΕΕΤΤ εντός διμήνου από την ανωτέρω υποβολή εκδίδει Απόφαση με την οποία ανατίθεται η υλοποίηση της τεχνολογίας vectoring σε κάποιον πάροχο για μία ή περισσότερες υπαίθριες καμπίνες. Αν για την ίδια καμπίνα δηλώσουν πρόθεση περισσότεροι του ενός πάροχοι, προτεραιότητα έχει αυτός που δηλώνει στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο ότι θα την υλοποιήσει πιο γρήγορα. Η ΕΕΤΤ θα κοινοποιεί το τελικό σχέδιο ανάθεσης στον ΟΤΕ και στους παρόχους, το οποίο θα είναι δεσμευτικό.

Τα κοινά βήματα στις δύο διαδικασίες είναι τα εξής:

–       Κάθε πάροχος που αναπτύσσει την τεχνολογία VDSL/vectoring σε μία ή περισσότερες υπαίθριες καμπίνες είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα σχετικά εικονικά χονδρικά προϊόντα τύπου VPU light, τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά τη χρονική στιγμή ενεργοποίησης της καμπίνας. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει προϊόν σύνδεσης σε εξωτερικό φρεάτιο στο τοπικό σημείο συγκέντρωσης (στο ΑΚ ΟΤΕ ή σε δικό του κόμβο πρόσβασης), από το οποίο ο πάροχος που λαμβάνει την χονδρική υπηρεσία θα μπορεί να παίρνει με δικά του μέσα την κίνηση. Οι πάροχοι θα διαθέτουν τα εν λόγω χονδρικά προϊόντα με όρους μη διακριτικής μεταχείρισης. Η τιμή παροχής των εικονικών προϊόντων από τους παρόχους θα είναι ίδια με την τιμή με την οποία διαθέτει ο ΟΤΕ τα αντίστοιχα χονδρικά προϊόντα VPU light, δεδομένου ότι θα ήταν επαχθές και μη αναλογικό μέτρο η οποιαδήποτε ανάπτυξη οικονομικού μοντέλου για κάθε πάροχο που διαθέτει την υπηρεσία. Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει ασφάλεια και σταθερότητα στην αγορά, αφού θεσπίζει ενιαία τιμή για το προϊόν ανεξάρτητα από τον πάροχο που το διαθέτει. Συνεπώς, τα επιχειρησιακά σχέδια των παρόχων και του ΟΤΕ δεν θα εξαρτώνται από την ανάθεση των αστικών κέντρων ή των υπαίθριων καμπινών στους παρόχους για την ανάπτυξη της τεχνολογίας vectoring.

–        Στις υπαίθριες καμπίνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο υλοποίησης τεχνολογίας VDSL/vectoring, ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει υπηρεσίες SLU σύμφωνα με τα αιτήματα των παρόχων. Αντίθετα, στις υπαίθριες καμπίνες που θα ανατεθούν στον ΟΤΕ ή σε πάροχο για υλοποίηση vectoring, οι πάροχοι –πλην του παρόχου vectoring- δεν θα μπορούν να προμηθεύονται υπηρεσίες SLU και θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τα χονδρικά προϊόντα τύπου VPU light.

–       Αν κάποιος πάροχος δεν έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση του vectoring για τις υπαίθριες καμπίνες για τις οποίες έχει δεσμευτεί εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του σχεδίου ανάθεσης, οι καμπίνες θεωρούνται μη δεσμευμένες και ο ΟΤΕ πρέπει να παρέχει SLU κατόπιν αιτήματος. Κατά τη Διαδικασία Ι, όπου η ανάθεση γίνεται με βάση το ΑΚ, η αδυναμία υλοποίησης μέρους του σχεδίου σημαίνει την ακύρωση όλου του σχεδίου για το συγκεκριμένο ΑΚ.

–       Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ ή κάποιος πάροχος εκδηλώσει πρόθεση να υλοποιήσει vectoring σε ΑΚ που περιλαμβάνει καμπίνες στις οποίες πάροχος/-οι έχει/-ουν πάρει υπηρεσίες SLU (Διαδικασία 1) ή σε υπαίθρια καμπίνα στην οποία πάροχος/-οι έχει/-ουν πάρει υπηρεσίες SLU (Διαδικασία 2), ο πάροχος με το μεγαλύτερο μερίδιο σε υποβρόχους στο συγκεκριμένο κέντρο (Διαδικασία 1) ή καμπίνα (Διαδικασία 2) θα πρέπει: a. Να αναπτύξει την τεχνολογία vectoring με παράλληλη παροχή χονδρικού εικονικού προϊόντος τύπου ΕΜΑ light εντός ενός έτους, σύμφωνα με δεσμευτικό πλάνο ως προς τον χρόνο υλοποίησής του, ή b. Να επιστρέψει τους υποβρόχους που έχει εντός ενός έτους και εφόσον το επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες του μέσω κατάλληλου εικονικού προϊόντος, ανάλογο του EMA light, το οποίο υποχρεωτικά θα αναπτύξει ο πάροχος που θα υλοποιήσει το vectoring. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος που επιστρέφει τους υποβρόχους δεν θα επιβαρυνθεί με το κόστος μετάβασης. Εάν ο πάροχος με το μεγαλύτερο μερίδιο σε υποβρόχους δεν επιθυμεί να υλοποιήσει τεχνολογία vectoring, η διαδικασία εφαρμόζεται για τον πάροχο με το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο σε υποβρόχους κ.ο.κ. Εάν υπάρχουν και άλλοι πάροχοι οι οποίοι λαμβάνουν SLU στην ίδια καμπίνα, θα πρέπει επίσης να επιστρέψουν τους υποβρόχους.

–       Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων του ΟΤΕ και των παρόχων όσον αφορά την ενεργοποίηση της τεχνολογίας vectoring μέσω τακτικών τυποποιημένων αναφορών που θα στέλνουν σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδίου και τυχόν αποκλίσεις, σε 3-μηνιαία βάση.

–       Σε καμπίνα όπου ο ΟΤΕ ή κάποιος άλλος πάροχος έχει ήδη υλοποιήσει vectoring ή έχει συμπεριληφθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο του ΟΤΕ ή κάποιου άλλου παρόχου και ένας πάροχος φέρει αιτιολογημένα και επαρκή στοιχεία ότι είναι τεχνολογικά δυνατόν να υλοποιήσει SLU ή επίσης VDSL vectoring στην ίδια καμπίνα, ο πάροχος που υλοποιεί το vectoring είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί μαζί του για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση ταυτόχρονης λειτουργίας και των δύο τεχνολογιών.

Share.

Leave A Reply