Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

H απάντηση της ΕΕΤΤ στον Σπίρτζη για τη Digea

0

Με 19 σελίδες και πολλαπλάσιες επισυναπτόμενες (που αφορά την τεκμηρίωση) απάντησε η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) στον αναπληρωτή υπουργό υποδομών Χρήστο Σπίρτζη ο οποίος σε επιστολή του με 13 ερωτήματα (παρουσιάστηκαν ήδη από το infocom.gr) αναπτύσσει την επιχειρηματολογία βάσει της οποίας αμφισβητείται από την κυβέρνηση ο διαγωνισμός  για τις τηλεοπτικές συχνότητες.

EETT GENIKO

Το όλο θέμα θα συνεχίσει να έχει ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες εξελίξεις στην ΕΕΤΤ γιατί όπως εκτιμάται η κυβέρνηση θα επιμείνει στις απόψεις της όσο αφορά τη Digea και τα εθνικά τηλεοπτικά κανάλια, καθώς δεν έχει εγκαταλείψει τον σχεδιασμό της να εισπράξει από αυτά 350 με 380 εκατ. ευρώ. Άλλωστε, εξαρχής έχει γίνει φανερό ότι πρόθεσή της είναι η αλλαγή του τηλεοπτικού τοπίου, έτσι με ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Το infocom.gr εξασφάλισε και παρουσιάζει σήμερα ολόκληρη την απάντηση της ΕΕΤΤ για τον επίμαχο διαγωνισμό (δείτε εδώ).

Η ΕΕΤΤ ξεκινά με μια σύντομη περιγραφή της ιστορίας και των αρμοδιοτήτων της επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Η ΕΕΤΤ αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από κανέναν άλλο φορέα σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται.»

Αναφορικά με το επίμαχο θέμα του διαγωνισμού που ανέδειξε πάροχο δικτύου τηλεόρασης τη Digea η ΕΕΤΤ μεταξύ άλλων υπογραμμίζει:

–         Για το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με έναν συμμετέχοντα: «Κατά την παγία νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφενός, η συμμετοχή ενός μόνο ενδιαφερομένου δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου τη ματαίωση του διαγωνισμού, αλλά απαιτείται η σχετική απόφαση να αιτιολογείται ειδικώς, με αναφορά στα στοιχεία της υποβληθείσης προσφοράς, και, αφετέρου, νόμιμο λόγο ματαιώσεως συνιστά, μεταξύ άλλων, η ανυπαρξία έστω και μιας παραδεκτής προσφοράς. Έχει δε κριθεί ότι η συμμετοχή ενός μόνο ενδιαφερομένου δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου τη ματαίωση του διαγωνισμού [βλ. λχ, ΣτΕ (ΑΣΦΑΛ) 378/2009 και ΣτΕ ΕΑ 33/2009, 1803/2008)].»

–         Για το πιθανό ασυμβίβαστο να είναι η Digea πάροχος δικτύου εφόσον σε αυτήν συμμετέχουν τα εθνικά κανάλια: «Σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 1, εδαφ. στ) του ν. 4070/2012 με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.3592/2007: Η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού ψηφιακού σήματος, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου. Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος περιεχομένου απαιτείται να είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα με την επιφύλαξη του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Κατά συνέπεια, η ΕΕΤΤ δεν νομιμοποίητο να αποκλείσει τον συγκεκριμένο Υποψήφιο/Διαγωνιζόμενο διότι όντως ο πάροχος δικτύου αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο από τους παρόχους περιεχομένου.»

–          «Η ΕΕΤΤ γνωστοποίησε το τεύχος προκήρυξης ανάδειξης παρόχου δικτύου στις καθ’ ύλην αρμόδιες για τον έλεγχο της συμβατότητας της διαδικασίας με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), δηλαδή τις Γενικές Διευθύνσεις [DG CNECT (Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών) και DG COMP (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού)]. Η Επιτροπή  δεν εξέφρασε κάποια αντίρρηση επί της προτεινόμενης διαδικασίας ενώ, μετά τη διεξοδική εξέταση του κειμένου της προκήρυξης δεν υπήρξε ουδεμία παρατήρηση ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εισάγει άνισους όρους μεταξύ των ενδιαφερομένων.»

–         Για ΟΤΑ gap filler: «Η ΕΕΤΤ πρότεινε αυτό που γινόταν εδώ και δεκαετίες, αλλά παράνομα, ασυντόνιστα από τους ΟΤΑ, να γίνεται με νόμιμες  διαδικασίες με συμμετοχή των ΟΤΑ  και με ορθά τεχνικά  και συντονισμένο πλαίσιο. Κανένας στην δημόσια διαβούλευση δεν είπε κάτι αρνητικό. Επίσης  η ΕΕΤΤ μερίμνησε έτσι ώστε να ζητήσει από τον ΓΓΤΤ να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Εσωτερικών και να οριστεί η διαδικασία με τους ΟΤΑ.

–         Για τον χάρτη συχνοτήτων:  Ο χάρτης ορίστηκε από το υπουργείο. Υπήρξε τεχνική επιτροπή με συντονισμό από στελέχη του υπουργείου και στελέχη των 3 παρόχων (ΕΡΤ, Νοva, Digea) με σκοπό να υιοθετηθούν τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, να υιοθετηθούν οι νέες τεχνολογικές απαιτήσεις DVB-T2 μεγαλύτερης  χωρητικότητας, καθώς και οι προγενέστεροι χάρτες που είχαν παραδοθεί στο υπουργείο, χωρίς μείωση της πληθυσμιακής κάλυψης που σαν στόχος ήταν το 95%.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα που ακολουθήθηκε στην όλη διαδικασία αποτυπώνει την ιδιαίτερη πολυπλοκότητα των διαδικασιών, την απαιτούμενη στενή συνεργασία και τις ανάγκες συντονισμού υπηρεσιών υπουργείων και ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των αμοιβαίων αρμοδιοτήτων τους. Επιπλέον στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας που ακολουθήθηκε ώστε έγκαιρα να λάβει γνώση και να υποβάλλει παρατηρήσεις κάθε ενδιαφερόμενος, όπως σημειώνεται, η ΕΕΤΤ έθεσε τις προτάσεις της για τον διαγωνισμό σε δημόσια διαβούλευση. Στον υπερ – διετή σχεδιασμό και υλοποίηση του διαγωνισμού επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης συμμετείχαν δύο διοικήσεις της ΕΕΤΤ, οι αρμόδιοι  Υπουργοί και οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομικών Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης καθώς και περισσότερα των 30 στελεχών υψηλής εξειδίκευσης των αρμόδιων υπηρεσιών των ανωτέρω Υπουργείων και της ΕΕΤΤ.

Share.

Leave A Reply