Μειωμένος ο προϋπολογισμός χρηματοδότησης του ελεύθερου WiFi

0

Στα περίπου 15 εκατ. ευρώ από 25 εκατ. «προσγειώθηκε» και πάλι ο προϋπολογισμός της υλοποίησης δικτύων ασύρματης (WiFi) πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 4000 σημεία, έργο που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και συγκεκριμένα η γενική γραμματεία Επικοινωνιών έπειτα από τη γνωστή εξαγγελία του πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά.

free-wifi

Σύμφωνα με την προκήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο ο προϋπολογισμός του έργου είναι 14,971 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) όταν στην προηγούμενη αναφορά της η γενική γραμματεία έκανε λόγο για προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ. Στη σχετική διακήρυξη αναφέρεται πως το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση, ωστόσο, το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Να σημειωθεί ότι και αρχικά περίπου 15 εκατ. ευρώ είχε ειπωθεί πως θα διατεθούν για το συγκεκριμένο έργο. Οι προσφορές έχει οριστεί να κατατεθούν στις 6 Οκτωβρίου και ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη υπολογίζεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα υλοποιηθούν συνολικά έως και 4000 περιοχές ασύρματης πρόσβασης (ΠΑΠ) στο διαδίκτυο (WiFi hotspots) ανά την ελληνική επικράτεια. Ως περιοχές ασύρματης πρόσβασης (ΠΑΠ – WiFi hotspots) στο διαδίκτυο ορίζονται περιοχές συνεχούς ασύρματης κάλυψης, δηλαδή περιοχές στις οποίες ο χρήστης εντός της περιοχής έχει συνεχή πρόσβαση όσον αφορά στις υπηρεσίες διαδικτύου (πχ πλατείες, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κλπ).
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αναλάβουν την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό, τη διασύνδεση του συνόλου του εξοπλισμού στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τη διασύνδεση του συνόλου του εξοπλισμού στο διαδίκτυο μέσω της τηλεπικοινωνιακής γραμμής που θα παρέχει ο αρμόδιος φορέας.

Share.

Leave A Reply