Το έργο αναβάθμισης των υπηρεσιών του 112 ανέλαβε ο ΟΤΕ

0

Έργο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112», που λειτουργεί στην Ελλάδα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ανέλαβε, μετά από διαγωνισμό, ο ΟΤΕ.

112

Στόχος του έργου είναι η βέλτιστη δυνατή διαχείριση από την ΓΓΠΠ περιστατικών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με τη συντονισμένη επέμβαση των αρμόδιων επιχειρησιακών φορέων, την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων και τη δυνατότητα ειδοποίησης και παροχής άμεσης ενημέρωσης στους πολίτες.

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων υποδομών, εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη της λειτουργίας του 112 με νέα, σύγχρονη φιλοσοφία. Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από το 112 Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης (112ΣΥΔΚΕΑ) το οποίο θα διαχειρίζεται, όπως και σήμερα, τις κλήσεις, αλλά και δεδομένα πολυμέσων (πχ SMS, MMS), προς τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112, καθώς και μια νέα υπηρεσία, το 112 Σύστημα Συναγερμού Πολιτών (112ΣΥΣΠ) το οποίο παρέχει, σε περιπτώσεις συναγερμού, τη δυνατότητα στα αρμόδια όργανα της Πολιτικής Προστασίας να ενημερώνουν άμεσα το σύνολο του πληθυσμού που βρίσκεται εντός μίας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, μέσω σταθερών και κινητών τηλεφώνων, και να παρέχουν οδηγίες για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας του Συστήματος σε υπηρεσία ενημέρωσης.

Το έργο που υλοποιεί ο ΟΤΕ, διευρύνει τις δυνατότητες επέμβασης των αρχών Πολιτικής Προστασίας, προσφέροντας:

  • Άμεσο και ασφαλή εντοπισμό της θέσης των καλούντων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι αδυνατούν να δηλώσουν τη θέση που βρίσκονται, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο.
  • Γεωγραφική απεικόνιση της θέσης των καλούντων που αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διακίνηση των δεδομένων θέσης προς τις πλησιέστερες προς αυτούς αρμόδιες αρχές άμεσης επέμβασης.
  • Μαζική και στοχευμένη ειδοποίηση από την ΓΓΠΠ πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης που προέρχονται από πυρκαγιές, καιρικά φαινόμενα, σεισμούς, πλημμύρες, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ. με παράλληλη στοχευμένη ενεργοποίηση συγκεκριμένων ομάδων των αρμοδίων φορέων, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και εθελοντικών ομάδων.
  • Ενημέρωση από την ΓΓΠΠ του ευρύτερου κοινού για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέσω διαφόρων εναλλακτικών καναλιών (π.χ. διαδίκτυο, πύλες ενημέρωσης, έξυπνοι οδικοί πίνακες, ΜΜΕ κλπ).

 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112 λειτουργεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω του Κέντρου 112 με πάροχο τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ εξυπηρετεί τις κλήσεις προς το 112 στην Ελλάδα σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο μέσω του Κέντρου 112 το οποίο δέχεται και δρομολογεί τις κλήσεις στον κατάλληλο φορέα παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Λιμενικό). Ενδεικτικά, το 2013, το Κέντρο 112 απάντησε σε σχεδόν 3 εκατομμύρια κλήσεις και δρομολόγησε προς τους φορείς παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης πάνω από 35.000 συμβάντα.

Share.

Leave A Reply