Δεν διανέμει μέρισμα για το 2013 ο ΟΤΕ

0

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε. ή Εταιρεία) αναθεωρεί το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2014,το οποίο έχει γνωστοποιήσει σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2.1(β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ως εξής:

ote financial1

  1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013, που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΠ, μαζί με τα Ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014 στην ιστοσελίδα της εταιρείας (http://www.ote.gr ακολουθώντας τη διαδρομή Η Εταιρία -> Επενδυτικές Σχέσεις) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα δημοσιευθούν στον Τύπο την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσής τους σύμφωνα με το νόμο (Κ.Ν. 2190/1920 και Ν.3556/2007, όπως ισχύουν).
  2. Η ενημέρωση των αναλυτών, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2013, θα γίνει την Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014.
  3. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι.
  4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρόταση για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013.
Share.

Leave A Reply