Οριστικό: Σε blacklist τα κλεμμένα κινητά

0

Περισσότερη διαφάνεια στα τιμολόγια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, διακοπή της χρέωσης του πάγιου τέλους όταν η υπηρεσία δεν παρέχεται χωρίς υπαιτιότητα του χρήστη καθώς και τα βήματα του παρόχου σε περίπτωση μη καταβολής τελών, προβλέπονται στις τροποποιημένες διατάξεις του Κανονισμού Γενικών Αδειών που τέθηκαν σε ισχύ τον Απρίλιο.

Sim-Card-Pile

Επίσης, βάσει του τροποποιημένου Κανονισμού Γενικών Αδειών που έχει εκπονήσει η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) επιχειρείται – σε συμμόρφωση με κοινοτική σύσταση – να περιοριστεί το φαινόμενο της κλοπής κινητών: Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να τηρούν λίστες με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων (International Mobile Equipment Identity, IMEI) κλεμμένων συσκευών των χρηστών. Η εγγραφή του IMEI ενός κινητού στη λίστα αυτή πραγματοποιείται μετά από σχετική έγγραφη αίτηση των χρηστών, οι οποίοι δήλωσαν νομίμως την κλοπή της συσκευής τους. Κάθε πάροχος ενημερώνει ανά μήνα τους υπόλοιπους παρόχους σχετικά με τα IMEI κλεμμένων συσκευών των χρηστών του. Οι πάροχοι απαγορεύουν την πραγματοποίηση κλήσεων από συσκευή με IMEI που ανήκει στην εν λόγω λίστες.

Ειδικότερα αναφορικά με τη διαφάνεια στις χρεώσεις:

Ο πάροχος δικτύου ή και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να δημοσιεύει με σαφήνεια ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τα τιμολόγιά του και τους όρους πρόσβασης και χρήσης του δικτύου του και των υπηρεσιών του από τους Τελικούς Χρήστες. Στις μέχρι τώρα υποχρεώσεις του παρόχου να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις τιμές προστίθενται: Τυποποιημένα τιμολόγια που καλύπτουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το περιεχόμενο εκάστου τιμολογιακού πακέτου (π.χ. τέλη για την πρόσβαση, όλα τα είδη τελών χρήσης και συντήρησης, τέλη αλλαγής προγραμμάτων), συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τις ισχύουσες συνήθεις εκπτώσεις και τα ειδικά και στοχοθετημένα τιμολογιακά σχήματα καθώς και τα τυχόν τέλη λόγω τερματισμού της σύμβασης. Πρέπει επίσης να παρουσιάζονται επαρκώς και με σαφήνεια οι επιμέρους τιμές που ισχύουν σε κάθε περίπτωση για τις σχετικές υπηρεσίες ανά τύπο δικτύου, προορισμό και χρονικό διάστημα στο οποίο γίνεται η κλήση. Χρειάζεται να παρουσιάζονται με σαφήνεια τα ισχύοντα τιμολόγια σχετικά με οποιοδήποτε αριθμό ή οποιαδήποτε υπηρεσία που υπόκειται σε ιδιαίτερους όρους τιμολόγησης.  Επιπλέον πρέπει να παρουσιάζεται με σαφήνεια το βήμα χρέωσης, η ελάχιστη χρέωση ή το τέλος αποκατάστασης κλήσεως εάν υπάρχει καθώς και τυχόν πρόσθετα τέλη και δαπάνες που αφορούν τον τερματικό εξοπλισμό.

Σε περίπτωση τροποποίησης των τιμολογίων των παρεχόμενων υπηρεσιών προσδιορίζεται κατά σαφή τρόπο η τροποποίηση η οποία πραγματοποιείται. Επίσης  παρέχεται η δυνατότητα στο Χρήστη να αντιταχθεί σε αυτήν και να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως εντός ενός μηνός από τη σχετική ενημέρωσή του σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων: α) μείωσης τιμολογίων, β) τιμολογίων που αφορούν διεθνείς κλήσεις, γ)τιμολογίων που αφορούν σε κλήσεις πολυμεσικής πληροφόρησης, κλήσεις σε σύντομους κωδικούς και κλήσεις σε μη γεωγραφικούς αριθμούς (εξαιρουμένων των κλήσεων προς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) και δ) συνδρομητών προπληρωμένων καρτών και καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται οπωσδήποτε ένα μήνα πριν τη θέση σε ισχύ  των τροποποιημένων τιμολογίων σωρευτικά μέσω: α) της ιστοσελίδας και  β) με αναφορά σε εμφανές σημείο του έντυπου ή/και ηλεκτρονικού λογαριασμού. Στην περίπτωση που δεν αποστέλλεται έντυπος λογαριασμός η ενημέρωση γίνεται δια του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ειδοποίηση για την έκδοση του λογαριασμού ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ενημέρωση των χρηστών καρτοκινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου πραγματοποιείται ατελώς και σωρευτικά: α) με σχετικό σύντομο μήνυμα (SMS) και β) μέσω σύντομου ηχητικού μηνύματος κατά τη κλήση στον αριθμό ανανέωσης χρόνου ομιλίας για τριάντα ημέρες πριν την εφαρμογή, προτρέποντας τον συνδρομητή να ενημερωθεί μέσω ιστοσελίδας ή σημείων πώλησης. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον ο συνδρομητής έχει επιλέξει αυτή την δυνατότητα.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των νέων τιμολογίων όπως διαμορφώνονται μετά την τροποποίησή τους, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών (ενδεικτικά αναφέρεται η εφάπαξ ή η ανά μονάδα χρέωσης, το βήμα χρέωσης, η τυχόν ελάχιστη χρέωση κλπ).

Με άλλη ρύθμιση στο πλαίσιο του Κανονισμού Γενικών Αδειών η σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ συνδρομητή ή τελικού χρήστη και προσώπου παροχής σύνδεσης ή/και πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο ή μεταξύ καταναλωτή ή τελικού χρήστη και άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαμβάνει και τις λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές και τα τιμολόγια, καθώς επίσης και τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των τιμολογίων και των τελών συντήρησης που ισχύουν.

Στην περίπτωση που η διαθεσιμότητα του δικτύου ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι χαμηλότερη από την ποιότητα παροχής υπηρεσιών που η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Αδειών ή με τα ειδικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών που του έχουν εκχωρηθεί ή  με τους όρους της σύμβασης καθώς και στην περίπτωση βλάβης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του συνδρομητή ή τρίτου προσώπου και οδηγούν σε διακοπή της παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο συνδρομητή, εκτός από τις περιπτώσεις λόγω ανωτέρας βίας, o πάροχος οφείλει, να πιστώνει το συνδρομητή με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτόν ποσού του παγίου τέλους, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο της διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφόσον η βλάβη υπερβαίνει το χρονικό όριο μίας εργάσιμης ημέρας, από την επόμενη εργάσιμη της δήλωσης της βλάβης. Η πίστωση στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις πραγματοποιείται από τον πάροχο αυτόματα, προς τους συνδρομητές που έχουν δηλώσει βλάβη, σε επόμενο λογαριασμό του συνδρομητή, εντός εξαμήνου από την άρση της βλάβη, χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση του συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φαίνεται σαφώς στο λογαριασμό χρέωσης του συνδρομητή η πίστωση αυτή  καθώς και η χρονική περίοδος κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η διακοπή.

Στις νέες διατάξεις του Κανονισμού Γενικών Αδειών επίσης προβλέπεται: Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης  από τον συνδρομητή των συμβατικών του υποχρεώσεων, λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του τελευταίου προς τον πάροχο, αυτός οφείλει να ειδοποιεί τον συνδρομητή, ακόμη και διαμέσου του λογαριασμού του, για την απειλούμενη προσωρινή ή μόνιμη διακοπή και να προβαίνει σε προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών μόνο μετά τη πάροδο 15 ημερών από την νόμιμη και προσήκουσα κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής ειδοποίησης. Η αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος (SMS) δεν λογίζεται ως νόμιμη ειδοποίηση. Η διακοπή αυτή εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, περιορίζεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία για την οποία δεν γίνεται εξόφληση. Κατά τη περίοδο προσωρινής διακοπής και εφόσον αυτό είναι συμβατό με τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να επιτρέπεται η λήψη εισερχόμενων κλήσεων, εφόσον αυτές δεν χρεώνονται στον καλούμενο, και η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση (ανεξάρτητα του σχήματος τιμολόγησης δηλαδή ανά λεπτό, ανά κλήση ή χρόνο ομιλίας που συμπεριλαμβάνεται στο μηνιαίο πάγιο) για τον συνδρομητή.

H οριστική διακοπή ιδίως λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του συνδρομητή προς τον πάροχο πραγματοποιείται μόνον έπειτα από την πάροδο τουλάχιστον 60 ημερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών και έπειτα από την νόμιμη και προσήκουσα κοινοποίηση προς τον συνδρομητή σχετικής ειδοποίησης. Η αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος (SMS) δεν λογίζεται ως νόμιμη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό, η διακοπή αφορά μόνον την συγκεκριμένη υπηρεσία για την οποία υφίσταται η ανεξόφλητη οφειλή. Από τις ρυθμίσεις αυτές εξαιρούνται περιπτώσεις απάτης, ή επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης λογαριασμών, οπότε η οριστική διακοπή επέρχεται αμέσως και χωρίς υποχρέωση του παρόχου περί προηγούμενης ειδοποίησης.

Ο πάροχος κατά την περίοδο προσωρινής διακοπής δύναται να χρεώνει τα πάγια τέλη σύνδεσης στο τηλεφωνικό δίκτυο συμπεριλαμβανομένων και τελών που αφορούν σε προπληρωμένα πακέτα με την εξαίρεση της περίπτωσης όπου η προσωρινή διακοπή διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγησης οπότε ο πάροχος δύναται να χρεώνει μόνο τα πάγια τέλη σύνδεσης στο τηλεφωνικό δίκτυο που αντιστοιχούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες για τις οποίες δεν υφίσταται προσωρινή διακοπή, μη συμπεριλαμβανομένων τελών που αφορούν σε προπληρωμένα πακέτα υπηρεσιών.

Share.

Leave A Reply