Προχωράει το Citizen Relationship Management System

0

Ανακοινώθηκαν οι διαδικασίες προετοιμασίας για την διακήρυξη του έργου «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις», γνωστού και ως CRM του Δημόσιου τομέα αξίας 3,9 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραμετροποίηση, η υλοποίηση, η εφαρμογή και η λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS – Citizen Relationship Management System), μέσω του οποίου θα αναβαθμιστεί η υφιστάμενη ικανότητα (capability) της Δημόσιας Διοίκησης να παρακολουθήσει και να διαχειριστεί την σχέση της με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) της χώρας. Το Σύστημα θα εγκατασταθεί κεντρικά στο νέο Κέντρο Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στους χώρους της ΚτΠ Α.Ε και θα είναι διαθέσιμο απομακρυσμένα από όλα τα εκπαιδευμένα στελέχη εξυπηρέτησης (service agents) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και άλλων εμπλεκόμενων, οι οποίοι θα υποδειχθούν και οι οποίοι αποτελούν σημεία εξυπηρέτησης πολιτών ή/και επιχειρήσεων. Κατ’ ελάχιστον το σύστημα θα είναι διαθέσιμο μέσω τριών κύριων καναλιών επικοινωνίας: το τηλεφωνικό κανάλι (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, πχ. 1500), το κανάλι φυσικής παρουσίας (ΚΕΠ), και το ηλεκτρονικό κανάλι (πχ. Διαδίκτυο, email, SMS, smart appliances κλπ).

Κύριος στόχος του Έργου είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης για την πλήρη υιοθέτηση κουλτούρας πολιτο-κεντρικής εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος του τρι-καναλικού συστήματος εξυπηρέτησης. Ως προϋπόθεση τούτου αναγνωρίζεται η δημιουργία και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS – Citizen Relationship Management System), φυσικά και νομικά πρόσωπα, ως το απαραίτητο τεχνολογικό και μεθοδολογικό εργαλείο. Η μεθόδευση των δραστηριοτήτων γίνεται έτσι ώστε το Σύστημα να υιοθετηθεί από κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης και για κατά το δυνατόν περισσότερες εξωστρεφείς υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service processes) της δημόσιας διοίκησης.

Share.

Leave A Reply